بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب دانش آموزان دبیرستان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب دانش آموزان دبیرستان

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستا شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده این است که بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون اضطراب کتل و سبکهای دلبستگی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده و چون t حامل ۲۷۳/۱ از اعتبار جهت پایایی ضریب هم بستگی از t جدول ۶۷۶/۲ در سطح معنی داری ۵% کوچکتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار نگرفته و بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود ندارد.

مقدمه:
تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد.آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که می تواند نگرانیها را کاهش یا افزایش دهد اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تأمین کند، نفس به تدریج و به طور منظم رشد خواهد کرد و کودک به رشد روان شناختی مثبت کافی دست خواهد یافت انگیزهای کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاشهای خودمختاری بزرگسالی تبدیل شوند و الگوی آمادگیهای شخصی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود.در صورتی که نیازهای کودکی ناکام شده باشند ، نفس به قدر کافی پخته نخواهد شد و کودک ناامن، متوقع ، حسود و خودخواه خواهد شد و از رشد روان شناختی او جلوگیری می شود که تمام این مراحل می تواند باعث اضطراب شود.سبکهای دلبستگی نشانگر شخصیت است و این سبکها نه تنها منشاء اثرات مهمی بر روی روان شناسی شخصیت و روان شناسی تحولی بوده بلکه تأثیر غیرقابل اغماضی بر آسیب شناسی روانی و ابعاد مختلف روان درمانگری مانند خانواده درمانی و زناشویی و روان درمانگری نوجوان داشته است.امروز این نظریه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگی به تحول شخصیت، رشد اجتماعی، انواع اختلالهای روانی مانند اضطراب ، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی، اختلالهای تغذیه ای …. بوده است.
مسأله اصلی در این پژوهش بررسی رابطه هویت خود، سبکهای دلبستگی و ویژگی های شخصیتی است و برای دست یابی به این هدف سؤال هایی مطرح شده است سبک های دلبستگی نقش مهمی در کنترل روابط نزدیک عاطفی و بخصوص روابط زوجین ایفا می کنند و هم چنین پیشنهاد شده است که برای فهم بهتر کیفیت رابطه زوجین بررسی سبک های دلبستگی در همسران مهم تر است و همین موضوع در بین نوجوانان و سبک های دلبستگی که بین نوجوانان و خانواده ها ایجاد می شود و گاهی اوقات ممکن است که وابستگی به این سبک ها باعث مشکلات روحی و روانی در فرد شود.

فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول. ۲
کلیات تحقیق.. ۲
مقدمه: ۳
بیان مسأله: ۵
سئوال مسأله: ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶
اهداف تحقیق: ۷
فرضیه تحقیق: ۷
متغیرهای تحقیق: ۷
تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم. ۷
فصل دوم. ۹
پیشینه و ادبیات تحقیق.. ۹
الف: اضطراب.. ۱۰
۱- تعریف اضطراب.. ۱۰
۲- علل بروز و ریشه های اضطراب.. ۱۲
۳- آثار و علایم اضطراب.. ۱۳
۳-۱- علایم جسمانی.. ۱۵
۳-۲- علایم روانی.. ۱۷
۴-۲- اضطراب بیمارگونه. ۱۸
۴- انواع اضطراب.. ۱۹
۴-۱- اضطراب طبیعی.. ۱۹
۵- نقش اضطراب.. ۲۰
۶- ترس و اضطراب.. ۲۱
۷- رابطه اضطراب با جنس… ۲۲
۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب.. ۲۵
۸-۱- دیدگاه روان تحلیلگری.. ۲۵
۸-۲- دیدگاه رفتارگرایی.. ۲۷
۸-۳- دیدگاه وجودی.. ۲۸
۸-۴- دیدگاه زیست شناختی.. ۲۹
تأثیرپذیری روان برشیوه  دلبستگی.. ۳۰
نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی.. ۳۱
شیوه های دلبستگی.. ۳۲
رابطه  احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی.. ۳۳
نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب.. ۳۴
رضایت مندی از ارتباط.. ۳۶
“اضطراب دلبستگی” چیست؟. ۳۷
تعریف دلبستگی.. ۳۹
نظریه فروید در مورد دلبستگی.. ۳۹
کردار شناختی دلبستگی.. ۴۰
مراحل دلبستگی.. ۴۱
مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی ). ۴۱
مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی). ۴۲
مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی). ۴۲
آشنایی با اضطراب.. ۴۳
اضطراب طبیعی.. ۴۳
تفکیک ترس از اضطراب.. ۴۳
تظاهرات محیطی اضطراب : ۴۴
آیا اضطراب انطباقی است ؟. ۴۵
علائم اضطراب.. ۴۵
فصل سوم. ۴۸
تعیین روش تحقیق.. ۴۸
جامعه مورد مطالعه: ۴۹
حجم نمونه: ۴۹
روش نمونه گیری: ۴۹
ابزار اندازه گیری در تحقیق.. ۵۰
روش تحقیق.. ۵۰
روش آماری مربوط به فرضیه. ۵۱
فصل چهارم. ۵۲
یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها ۵۲
مقدمه: ۵۳
فصل پنجم. ۶۰
بحث و نتیجه گیری.. ۶۰
پیشنهادات.. ۶۳
محدودیت ها: ۶۴
منابع و مآخذ: ۶۵


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 72

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط