بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه

بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه

چکیده :
بطور کلی می توان گفت که یکی از دلایل تقلب در نزدیک دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست  زدیم مطالبی که پی می آید خواننده را در فرایند این پژوهش بیشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلایل و راه حلهای اجرای آگاه خواهد نمود، راه کارهایی جهت کاهش این مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بیشت مواقعدیده شده که توقع بیش حد والدین و اطرافیان ویا رقابت های نا صحیح بین دانش آموزان باعث تقلب می شود و دلیل دیگر عدم توانی فرد در یاد گیری و همچنین عدم تدریس خوب این عوامل را بیشتر تجدید می کند با شناسایی این عوامل وبا تکیه به تجربه های فردی وعلمی ودانشهای روز و کمک گرفتن از نظریات روانشناسان مختلف راه حلهای ارایه شده و تا حدزیادی این تحقیق نتیجه مثبت داشته که امیدوارم در مسایل آموزشی مورد استفاده قرار کیرد .

مقدمه:
اولین ارتباط کودک با اجتماع از زمانی آغاز می شود که او به قصد رفتن به مدرسه از منزل خارج می شود و او از آنجا  با اجتماعش ارتباط برقرار کرده و تحت  تاثیر جامعه قرار قرار می گیرد و عهده دار نقشی در جامعه می گردد و طی سالیان متمادی زندگیش با مشکلات متعددی سر و کار می یابد و دست وپنجه نرم می کند.یکی از این مشکلات که از سن ۶ سالگی به بعد پیوسته با افراد سروکار دارد و در دوره های مختلف تحصیلی او روی می دهد امتحان است ، امتحان به معنی آزمون و آزماش کردن می باشد.منظور ما در این مقوله به امتحاناتی است که از کسانی که مشغول به امر تحصیل بودنده اند آزمونی به عمل می آید تا به قوانین تا به توانایی ها و آموخته های فرد آنان پی ببرند و اجازه ارتقاء آن محصل به مراقبت بالاتر تحصیل بدهند.لذا در این بین از امور جدایی ناپذیر با امتحان مسئله تقلب است که توجه پژوهشگران و متخصصان علوم تربیتی را به خود جلب مکوده است مبه عنوان یکی از مشکلات تعلیم و تربیت مطرح بوده است ، چرا که تقلب رفتاری غیر اخلاقی بوده و روشی که بتواند میزان آن را کاهش دهد، تاثیر به سزایی در امر تعلیم و تربیت خواهد داشت همچنین باید تذکر داد که تمایل انسان ها به تقلب در بروز و شیوع اضطراب بی تاثیر نبوده است ، و به دلیل آنکه انسان از لحاظه ورود به عرصه گیتی با اضطراب آشنا می گردد و اضطراب را تجربه می کند و دائماً با آن سروکار دارد ما را را برآن داشت تا درزمینه اضطراب و تقلب دست به این تحقیق زنیم ، مطالبی که درپی می آید.

فهرست
۱ – چکیده
۲ – مقدمه
۳ – فصل اول
– بیان مسئله
– اهداف تحقیق
– ضرورت انجام تحقیق
– فرضیه ها و سئوالهای تحقیق
– تعیین وتعریف های مورد مطالعه
۴ – فصل دوم
– پیشینه تحقیق
– پیشینه نظری تحقیق
– پیشینه عملی تحقیق
۵ – فصل سوم
–  روش تحقیق
– روش اجرای تحقیق
– جامعه آماری
– حجم نمونه تحقیق
– شیوه نمونه گیری
– ابزارهای جمع آوری اطلاعات
۶ – فصل چهارم
– تجزیه وتحلیل اطلاعات
– توصیف اطلاعات جمع آوری شده
– آزمون فرضیه ها
۷ – فصل پنجم
– نتایج تحقیق
– پیشنهادها
– منابع وماخذ
– ضمائم


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 28

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.