بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت امور شهری
بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران
(مورد مطالعه: شهرداری منطقه‌ی 7 تهران)

چکیده:
بروز فساد که به معنی سوء‌استفاده از قدرت قانونی به منظور تأمین نفع شخصی است؛ در تمامی کشورهای دنیا از جمله مهم‌ترین مسائل مدیریت امور کشورها و شهرها در سطوح خرد، میانی و کلان محسوب می‌شود. به نحوی که با خود اثرات و تبعات منفی بسیاری از جمله عدم رضایت شهروندان از سازمان‌ها، گسترش فقر در جامعه، ممانعت از توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی و … را به همراه می‌آورد. از این رو مبارزه با این پدیده و تأمین سلامت اداری از جمله مهم‌ترین موضوعات علم مدیریت و علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهد. با توجه به اهمیت و اثر این پدیده‌ی شوم اجتماعی و توجه به مطالعات صورت گرفته، در این تحقیق، محقق به دنبال یافتن شیوه‌ای برای سنجش میزان ابتلا به فساد اداری و درجه‌ی سالم بودن یک سازمان مهم در اداره‌ی امور شهری، یعنی شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا ادبیات موضوع در دو بعد سلامت و فساد اداری مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی مفاهیم پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه و مدل‌ها و روش‌های سنجش سلامت و فساد اداری، نقاط ضعف و قوت آن‌ها و نیاز به سنجش دقیق، محقق با بهره‌گیری از مدل سلامت جامع در شهرداری تهران و روش سنجش ویژه‌ی آن با انتخاب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی 7 تهران به ارزیابی این مدل پرداخت.
گروه‌هایی که در پیمایش متغیرهای تحقیق، مورد سؤال قرار گرفتند، عبارتند از کارکنان شهرداری، خبرگان آشنا به شهرداری، ارباب‌رجوع و شهروندان تهرانی که ترکیبی از ادراک و تجربه‌ی ایشان در مورد سلامت و فساد اداری – با استفاده از مؤلفه‌های تعریف شده برای هر یک از ابعاد سلامت و فساد-. مورد سؤال قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نمره‌ی سلامت جامع شهرداری تهران حدود 0.5 از مجموع 1 است که با توجه به نمره‌ی ابعاد سلامت و فساد، این سازمان به لحاظ فساد اداری با نمره‌ای حدود 0.7 از 1 با مشکل جدی روبرو است. اثرگذارترین مؤلفه در نمره‌ی فساد اداری مربوط به فساد در تصمیم‌گیری می‌باشد، به عبارتی می‌توان چنین نتیجه گرفت که شهرداری تهران در این معاونت خاص با مسأله‌ی فساد، به طور جدی روبرو است و نیازمند اقدام‌هایی در جهت کاهش و از بین بردن این مسأله می‌باشد. در این تحقیق با توجه به اطلاعات به دست آمده نیز پیشنهادهایی برای سازمان ارائه شده است.

1-1- مقدمه:
بروز فساد اداری در دنیا تا به امروز مورد توجه بسیاری از مسئولین دولتی و غیر دولتی بوده است و از جمله مسائلی بوده که به نظر جمع کثیری از محققان با موضوع توسعه، رابطه‌ی عکس داشته؛ به این معنی که کاهش بروز فساد در افزایش سرعت کشوری در رسیدن به توسعه‌ی انسانی تأثیر مثبت به سزایی داشته است(عباسی و جمال‌پور1390،ص.45). بروز فساد اداری منجر به از بین رفتن حجم منابع مالی و انسانی قابل توجهی شده و به طرز چشم‌گیری کارایی و اثربخشی سازمان‌ها را دچار نوسان نموده است. به همین دلیل، بسیاری از سازمان‌ها نسبت به ارائه‌ی روش‌ها و مدل‌هایی برای نحوه‌ی سنجش میزان رواج فساد در دنیا و سازمان‌ها اقدامات گسترده‌ای نموده‌اند و روش‌های خاص خود را با دیدگاه‌های متفاوت بنا نهاده‌اند. هر کدام از این سازمان‌ها نیز روش خود را بارها مورد آزمون قرار داده است؛ هم‌چنین روش خود را در کشورهای بسیاری مورد سنجش داده‌اند به گونه‌ای که امروزه روش خاص این سازمان‌ها و اطلاعاتی که از سنجش‌های خود در سطح بین‌الملل انتشار می‌دهند به منبع مهمی برای آشنایی با وضعیت کلی سلامت و فساد یک کشور بدل گشته است. از جمله مهم‌ترین این سازمان‌ها می‌توان به سازمان شفافیت بین‌الملل و بانک جهانی اشاره نمود که آمار انتشار یافته از سوی این دو سازمان به نوعی به یکی از اسناد مهم در شناخت وضعیت کلی یک کشور بدل گشته است.
با توجه به این که شهرداری تهران در چندی از تحقیقات پیشین در رابطه با فساد مورد توجه محققان قرار گرفته است و هم‌چنین، توجه ویژه‌ی این سازمان برای آشنایی با میزان سلامت و فساد خود و انجام مقاله‌ای در این زمینه و از دیگر سو استناد به این موضوع که در سامانه‌ی ثبت شکایات سازمان بازرسی کل کشور، بالا بودن تعداد شکایات از شهرداری تهران بسیار چشم‌گیر است، می‌توان گفت که شهرداری تهران به مسأله‌ی فساد اداری دچار بوده و نیازمند شناخت بهتر از این موضوع و بهبود وضعیت خود می‌باشد.

1-2- مسأله‌ی اصلی تحقیق:
مسأله‌ی اصلی تحقیق به شرح زیر قابل طرح است:
“سنجش میزان سلامت اداری در شهرداری تهران از طریق “مدل سنجش سلامت و فساد اداری شهرداری تهران” با در نظر گرفتن یک دپارتمان معرفی شده از سوی ستاد ارتقای سلامت اداری شهرداری تهران و مقایسه‌ی آن با نمره‌ی سلامت و فساد اداری کلی شهرداری تهران”

1-3- بیان مسأله:
مسأله‌ی مورد نظر در این طرح در واقع مشکل جاری سازمان را در برمی‌گیرد و از جمله مسائلی است که با شناسایی میزان شیوع و عمق آن باید در جهت بهبود وضعیت موجود اقدام نمود.
بروز فساد و تأمین سلامت اداری در سازمان‌ها از جمله مسائلی است که هر سازمانی در هر مکان، زمان و با هر ماهیت وجودی(خدماتی، بازرگانی، غیرانتفاعی و…) می‌تواند با آن مواجه باشد و به یکی از مهم‌ترین مسائل سازمان بدل گردد. در این صورت هر سازمانی خواهان شناخت ماهیت بروز این مسأله و از بین بردن آن می‌باشد.
اگر ارتشاء را که یکی از انواع کنش‌های فساد گونه است مورد توجه قرار دهیم سالانه چیزی حدود 2 الی 5 درصد از کل تولید جهان به صورت رد و بدل می‌شود (دادگر و معصومی‌نیا،1383،ص.12). هم‌چنین تخمین محافظه‌کارانه‌ای از پیمایش سنجه‌ی جهانی فساد در سال 2009 نشان می‌دهد افرادی که رشوه پرداخت کرده بودند 7 درصد از درآمد سالیانه خود را به آن داده‌اند. به این ترتیب اثرات وقوع کنش فساد و عدم وجود سلامت در سازمان‌ها می‌تواند بسیار گسترده‌تر از محدوده‌ی یک سازمان باشد. هر چه اندازه و میزان اهمیت و نقش سازمانی نیز در جامعه پررنگ‌تر باشد احتمال افزایش پیامدهای ناشی از فساد و عدم توجه به سلامت سازمان در جامعه نیز گسترده‌تر و بیش‌تر خواهد شد(توکلی،1389).
با وجود فراگیر بودن فساد شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی و سازمانی با گستردگی جغرافیایی و خدماتی از ابتلا به این مسأله در امان نخواهد بود. اگر مسأله‌ی فساد در شهرداری تهران حل نشود، علاوه کاهش اثربخشی و کارآیی این سازمان، در سطح جامعه‌ی شهری شاهد کاهش رضایت شهروندان و از بین رفتن اعتماد خواهیم بود. با آگاهی از وضعیت فعلی و تلاش در جهت حل مسأله، شهر تهران می‌تواند از حداکثر پتانسیل شهروندان در اداره‌ی امور جامعه بهره برد و شهری با نشاط و سالم داشت.

1-4- ضرورت تحقیق:
در باب ضرورت انجام چنین تحقیقی می‌توان از چند جنبه به بررسی موضوع پرداخته شود.
– تأکیدات مقام معظم رهبری
– وضعیت فعلی ایران در آینه‌ی آمارهای جهانی
– وضعیت قانونی کشور
– الزامات فرهنگی
– الزامات مدیریتی
با نگاهی بر قوانین موجود در کشورمان، ایران متوجه این موضوع خواهیم شد که حجم بسیاری از انواع قوانین، در کشور، مربوط است به مسأله‌ی فساد و تأمین سلامت اداری. در زیر این قوانین و مواد و بندهای مرتبط در جدولی به صورت خلاصه آورده شده است:

 

 

فهرست:
چکیده: د‌
فصل اول: 1
1-1-مقدمه: 2
1-2-مسأله‌ی اصلی تحقیق: 3
1-3-بیان مسأله: 3
1-4-ضرورت تحقیق: 4
1-5-اهداف تحقیق: 12
1-5-1- هدف اصلی: 12
1-5-2- اهداف فرعی: 12
1-6-روش انجام تحقیق: 12
پیاز فرایند پژوهش: 13
1-7-فرضیه‌های تحقیق: 14
1-8-جامعه‌ی آماری: 14
1-9-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح: 15
فصل دوم 19
2-1- مقدمه: 20
2-2- مفاهیم و تعاریف: 21
2-2-1- مفاهیم و تعاریف فساد: 21
2-2-2-1- انواع فساد: 24
2-2-2-2- فصل مشترک مباحث مربوط به فساد 27
2-2-2- مفاهیم و تعاریف سلامت: 28
2-2-2- 1- سطوح و دسته‌بندی تعاریف سلامت: 30
2-2-2-2- تعاریف سلبی سلامت: 30
2-2- 2-3- تعاریف ایجابی سلامت: 31
2-3-جمع‌بندی تعاریف: 35
2-4- گزاره‌های سلامت و فساد: 36
2-4-1- نظریه‌های موجود در فساد: 36
2-4-1-1- نظریه‌ی سیب بد: 37
2-4-1-2- نظریه‌ی رهایی اخلاقی: 38
2-4-1-3- نظریه‌ی کنش بوردیو: تحلیل رغبت 39
2-4-1-4- نظریه‌ی موازنه‌ی هزینه‌ها و پاداش‌های مورد انتظار فساد(رویکرد انتخاب عمومی): 39
2-4-1-5- نظریه‌ی فرهنگی‌هافستند: 41
2-4-1-6- نظریه‌ی فرهنگ سازمانی: 42
2-4-1-7- نظریه‌ی سلامت سلزنیک: 42
2-4-1-8- نظریه سلامت ماروین بروان: 43
2-4-2- روش‌های سنجش سلامت و فساد: 44
2-4-2-1- روش‌های سنجش فساد 45
2-4-2-2- روش‌های سنجش سلامت: 49
2-5- جمع‌بندی پژوهش‌های داخلی و خارجی: 56
2-5-1- تجزیه و تحلیل پژوهش‌های داخلی: 79
2-5-2- تجزیه و تحلیل پژوهش‌های خارجی: 80
2-6- مدل مفهومی برآمده از پژوهش‌های پیشین و نتیجه‌گیری: 84
فصل سوم 87
3-1- مقدمه: 88
3-2- روش تحقیق: 88
3-3- جامعه‌ی مورد مطالعه: 88
3-4- نمونه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری: 89
3-5- روش‌های گردآوری اطلاعات: 90
3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای: 90
3-5-2- مطالعات میدانی: 91
3-5-3- طیف لیکرت: 99
3-5-4- دو گزینه‌ای: 99
3-6- پایایی و روایی ابزار 99
3-6-1- پایایی 99
بررسی پایایی متغیرهای فساد: 100
3-6-2- روایی: 102
3-6-2-1- روایی سازه: 102
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 103
تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن آزمون جنبی: 108
آزمون Uمان- ‌ویتنی: 109
آزمون کروسکال- والیس: 109
3-8- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: 109
فصل چهارم 110
4-1- مقدمه: 111
4-2- بررسی آمار توصیفی: 111
4-3- بررسی آمار استنباطی: 133
4-3-1- تجزیه و تحلیل ابعاد سلامت و فساد: 133
4-3-1-1- محاسبه‌ی نمره‌ی مؤلفه‌های ابعاد فساد و سلامت: 133
4-3-1-2- تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های بعد‌های سلامت و فساد اداری: 141
4-3-2- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن: 141
4-3-2-1- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه کارکنان 142
4-3-2-2- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه خبرگان 143
4-3-2-3- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه ارباب‌رجوع 144
4-3-2-4- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه شهروندان 145
4-3-2-5- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه کارکنان 146
4-3-2-6- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه خبرگان 147
4-3-2-7- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه ارباب‌رجوع 148
4-3-2-8- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه شهروندان 149
4-3-2- 9- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن بعد سلامت و فساد اداری در گروه‌های 4 گانه: 150
4-3-3- آزمون کروسکال والیس: 151
4-3-3-1- مقایسه‌ی میانگین 4 گروه در مورد فساد و سلامت: 151
4-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: 152
فصل پنجم 153
5-1- مقدمه 154
5-2-1- بررسی نمره‌ی سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری 155
5-2-2- بررسی رتبه‌ی مؤلفه‌های ابعاد سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری 160
5-2-3- بررسی تفاوت نمرات ادراک و تجربه در سلامت و فساد اداری 162
5-3- بحث درباره‌ی نتایج 166
5-4- پیشنهادها بر مبنای یافته‌های تحقیق 166
5-5- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی 173
5-6- محدودیت‌های این تحقیق 174
فهرست منابع و مآخذ: 176
پیوست‌ها: 185
پیوست شماره‌ی 1: پرسش‌نامه‌ی کارمندان (تجربه) 185
پیوست شماره‌ی 2: پرسش‌نامه کارکنان ادراک 189
پیوست شماره‌ی 3: پرسش‌نامه‌ی خبرگان 192
پیوست شماره‌ی 4: پرسش‌نامه‌ی ارباب‌رجوع 196
پیوست شماره‌ی 5: پرسش‌نامه‌ی شهروندان 199

فهرست جداول:
جدول ۱: قوانین مربوط به سلامت و فساد اداری 4
جدول ۲: ارزیابی پاسخگویان از میزان فساد در برخی از سازمان‌ها (584=N) 9
جدول ۳: شاخص‌ها و متغیرهای مربوط به مفهوم فساد 16
جدول 4: شاخص‌ها و متغیرهای مفهوم سلامت 17
جدول ۵: مروری اجمالی بر تحقیق‌های داخلی 56
جدول ۶: مروری اجمالی بر تحقیق‌های خارجی 73
جدول ۷: متغیرها و سؤالات آن‌ها(بخش ادراک) 91
جدول ۸: متغیرها و سؤالات آن‌ها(بخش تجربه) 95
جدول ۹: نمره آلفای کرونباخ سؤالات مربوط به ادراک و تجربه فساد و سلامت 100
جدول ۱۰: نمره آلفای کرونباخ متغیرهای فساد 100
جدول ۱۱: نمره آلفای کرونباخ متغیرهای سلامت 101
جدول ۱۲: مثالی از سنجش چندمعیاره فساد بر اساس ادراک و تجربه‌ی فساد شهروندان 107
جدول ۱۳: نوع شاخص‌هایی پرسیده شده از هر گروه 108
جدول ۱۴: بررسی فراوانی مؤلفه جنسیت در میان گروه‌های پرسش‌شونده 111
جدول ۱۵: بررسی توصیفی تحصیلات در گروه‌های مورد پرسش 112
جدول ۱۶: فراوانی پاسخ‌ها به میزان سلامت و فساد معاونت هماهنگی و امور مناطق 118
جدول ۱۷: فراوانی پاسخ‌ها میزان سلامت و فساد معاونت مالی و اقتصاد شهری 118
جدول ۱۸: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت فنی و عمرانی 119
جدول ۱۹: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت خدمات شهری 119
جدول ۲۰: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت حمل و نقل و ترافیک 120
جدول ۲۱: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت شهرسازی و معماری 120
جدول ۲۲: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و امور شوراها 121
جدول ۲۳: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 121
جدول ۲۴: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت منابع انسانی 122
جدول ۲۵: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد سامانه مدیریت شهری 137 122
جدول ۲۶: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد مرکز نظارت همگانی 1888 123
جدول ۲۷: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد شورایاری‌های شهر تهران 123
جدول ۲۸: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد حراست کل شهرداری تهران 124
جدول ۲۹: فراوانی پاسخ‌های از نظر خبرگان در مورد اولویت دار بودن مسأله‌ی فساد(25=n) 125
جدول ۳۰: فراوانی پاسخ‌ها از نظر ارباب‌رجوع در مورد عدم رواج فساد در شهرداری تهران(150=n) 126
جدول ۳۱: فراوانی پاسخ‌ها از نظر شهروندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران(390=n) 127
جدول ۳۲: فراوانی پاسخ‌ها از نظر کارمندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران(200=n) 128
جدول ۳۳: فراوانی پاسخ‌های شهروندان در مورد درخواست و پرداخت رشوه در شهرداری تهران(390=n) 132
جدول ۳۴: فراوانی پاسخ‌های شهروندان در مورد شناخت فرد رشوه‌دهنده به شهرداری تهران(390=n) 132
جدول ۳۵: نمره سلامت و فساد اداری و نمره‌ی سلامت جامع 135
جدول ۳۶: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه کارکنان 136
جدول ۳۷: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه کارکنان 136
جدول ۳۸: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه کارکنان 136
جدول ۳۹: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه کارکنان 137
جدول ۴۰: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه ارباب‌رجوع 137
جدول ۴۱: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه ارباب‌رجوع 137
جدول 42: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه ارباب‌رجوع 138
جدول ۴۳: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه ارباب‌رجوع 138
جدول ۴۴: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه شهروندان 138
جدول ۴۵: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه شهروندان 138
جدول ۴۶: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه شهروندان 139
جدول ۴۷: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه شهروندان 139
جدول ۴۸: نمره‌‌های مؤلفه‌های بعد‌های سلامت و فساد اداری 141
جدول ۴۹: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه کارکنان در آزمون فریدمن 142
جدول ۵۰: معنی داری آزمون فریدمن 143
جدول ۵۱: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه خبرگان در آزمون فریدمن 143
جدول ۵۲: معنی‌داری آزمون فریدمن 144
جدول ۵۳: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه ارباب‌رجوع در آزمون فریدمن 144
جدول ۵۴: معنی‌داری آزمون فریدمن 144
جدول ۵۵: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه شهروندان در آزمون فریدمن 146
جدول ۵۶: معنی‌داری آزمون فریدمن 146
جدول ۵۷: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه کارکنان در آزمون فریدمن 147
جدول ۵۸: معنی‌داری آزمون فریدمن 147
جدول ۵۹: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه خبرگان در آزمون فریدمن 148
جدول ۶۰: عدم معنی‌داری آزمون فریدمن 148
جدول ۶۱: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه ارباب‌رجوع در آزمون فریدمن 148
جدول ۶۲: معنی‌داری آزمون فریدمن 149
جدول ۶۳: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه شهروندان در آزمون فریدمن 149
جدول ۶۴: معنی‌داری آزمون فریدمن 149
جدول 65: جدول رتبه‌ها 151
جدول 66: نتایج آزمون کروسکال والیس 151
جدول ۶۷: بررسی فرضیه‌های تحقیق 155
جدول ۶۸: میزان فساد در برخی از سازمان‌ها(584=N) 159
جدول ۶۹: نمره‌ی مؤلفه‌های سلامت و فساد اداری به تفکیک 161
جدول ۷۰: نمره‌ی سلامت و فساد اداری به تفکیک ادراک و تجربه‌ی گروه‌های پرسش‌شونده 163
جدول ۷۱: مقایسه نمره‌ی دو شاخص CPI و BPI در سال 2011 165
فهرست نمودارها و اشکال:
نمودار 1: روند نمره و رتبه ایران در (CPI) شاخص سازمان شفافیت بینالمل 7
نمودار2: نمره‌ی فساد بر اساس آمار بانک جهانی 8
نمودار 3: شکل رهایی اخلاقی و فرایند منتهی به فساد 38
نمودار4: وضعیت فساد به صورت نموداری 40
نمودار 5: معبد سلامت TI 50
نمودار 6: مدل سنجش سلامت/فساد دکتر بازرگانی و همکاران 54
نمودار 7: مدل سنجش سلامت اداری شورای دستگاه‌های نظارتی 55
نمودار 8: پراکندگی سطوح مطالعات و پژوهش‌ها 79
نمودار 9: متغیر وابسته در پژوهش‌های ذکر شده در ادبیات داخلی 79
نمودار 10: نمودار فراوانی ابعاد پژوهشی در رابطه با موضوع سلامت و فساد 80
نمودار 11: فراوانی سطوح تحلیل در ادبیات خارجی 81
نمودار 12: فراوانی موضوعات اصلی پژوهش در ادبیات خارجی 81
نمودار13: مدل مفهومی تحقیق 85
نمودار 14: جنسیت در میان گروه‌های مورد سؤال 112
نمودار 15: تحصیلات در گروه‌های مورد سؤال 114
نمودار16: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان گروه کارمندان 115
نمودار17: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه خبرگان 115
نمودار 18: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه ارباب‌رجوع 116
نمودار19: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه شهروندان 117
نمودار 20: نمودار میله‌ای فراوانی نظر خبرگان در اولویت مسأله‌ی فساد در شهرداری تهران 125
نمودار 21: نمودار میله‌ای فراوانی نظر ارباب‌رجوع در عدم رواج فساد در شهرداری تهران 126
نمودار 22: نمودار میله‌ای فراوانی نظر شهروندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران 127
نمودار 23: نمودار میله‌ای فراوانی نظر کارمندان در مورد ادراک شهروندان از رواج فساد در شهرداری تهران 129
نمودار24: تعداد دفعات پرداخت رشوه از سوی ارباب‌رجوع (150=n) 130
نمودار25: نمودار مجموع رشوه‌های پرداخت شده از سوی ارباب‌رجوع 131
نمودار 26: نمودار درصد شناخت شهروندان از رشوه‌دهنده به شهرداری تهران 132
نمودار27: فضای سلامت و فساد 157
نمودار 28: فضای سلامت/ فساد در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی 7 شهرداری تهران 157
نمودار 29: نمره‌ی ایران در شاخص CPI منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل (نمرات از 10-0) 158

شکل 1: مدل سلامت ماروین بروان 44
شکل 2: تصویر صفحه‌ی ورود اطلاعات پرسشنامه به نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری 134
شکل 3: تصویر صفحه‌ی محاسبات خودکار Tij در نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری 134
شکل 4: تصویر صفحه‌ی خروجی در نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری 135


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 235

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط