بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

دانلود بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

مقدمه :
تکنولوژی آموزشی درعرصه های متعدد کارایی خود را نشان داده است. هر فرد، سازمان یا نهادی که از روشهای پیشنهادی علم تکنولوژی آموزشی بهره گرفته، بیش از پیش بر بهره وری و اثر بخشی خود افزوده است.
تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش به سان چراغی است که درپیش پای روندگان راه آموزش نهاده است، تا با پرتوافکنی خود راههای ناشناخته و تاریک را روشن سازد.
در جهان۱ امروز تکنولوژی آموزشی به مفهوم رویکردی بر چگونگی آموزش در ارتباط با اهداف توانسته است باتکیه بر اصول و یافته های علمی و به ویژه روانشناسی یادگیری ، ابزار وسائل در دسترس را،اعم از اشیاء ساده ای همانند گچ و تابلوی کلاس و یا دستگاه پیچیدهای مانند کامپیوتر، برای بهینه کردن آموزش و بالا بردن کیفیت آن به خدمت گیرد و علاوه براین ، شیوه هایی نشان دهد که دانش آموزان با مطالب درسی خلاقانه برخورد کنندو با راهنمایی معلمان خویش ، اقدام به تهیه و تولید برخی از مواد آموزشی مورد نیاز نمایند و در این راه علایق و مهارتهای خود را بکار گیرند تا نتایج مطلوب از آموزش حاصل شود .
امورزه منظور از تکنولوژی آموزشی دیگر کاربرد مواد آموزشی نیست ، بلکه به معنای مهندس آموزشی ، طراحی و معماری آموزش است . به دیگر سخن مهندسی یک فرایند تعلیم و تربیت است . بنابراین همانطور که یک ساختمان نیاز به طراح و مهندی و معمار دارد ، یک نظام آموزشی نیازمند تکنولوژی آموزشی است
-والتر، ای، ویتیچ- چارلز، اف، شولز، تکنولوژی آموزشی(ماهیت و کاربرد) ترجمه ایرج اعتماد، شیراز- رهگشا- ۱۳۷۳ ص۹٫
از طرف دیگر ، در زمانی زندگی می کنیم که هیچ یک از معلمان به تنهایی قادر نیست با تغییرات موجود حتی در رشته های تخصصی پیش برود تنها جبران فاصله سرعت تحولات و عقب ماندگی  هر انسان مددجویی از وایل مختلفی است که تکنولوژی نوین در اختیار ما قرار داده است . لذا درمی یابیم که اگر آموزش و پرورش برپایه علمی استوار نباشد هرگز به صورت فعالیتی ثمر بخش و موثر در نخواهد آمد و همیشه به شکل کاری بی نظام و آشفته باقی خواهد ماند ، به عبارت دیگر پایبند بودن به آموزش سنتی و بدون توجه به آخرین تغییرات و تحولات علمی تنها تنها نتیجای که می تواند داشته باشد تربیت دانش آموزانی با سواد اندک و غیر کاربردی است که هیچ گونه تأثیر مثبتی،نه در زندگی شخصی خود و نه در توسعه اقتصادی کشور نمی توانند داشته باشند.
از طرفی متأسفانه هنوز مفهوم تکنولوژی آموزشی در جامعه آموزشی و پرورشی کشور ما به درستی شناخته نشده هنوز هم شناخت عدهء زیادی از معلمان از تکنولوژی آموزشی، همان وسایل سمعی و بصری یا کمک آموزشی است، در حالیکه اطلاع از مفهوم جدید تکنولوژی آموزشی مستلزم مطالعه از تکنولوژی آموزشی ، نظریات تدریس، یادگیری ، تحلیل هدفهای آموزشی، کارایی و جایگاه رسانه ها در امر آموزش است. و بر این اساس باید مسؤلان آموزش و پرورش کشور و معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ضروت و شناخت و استفاده از تکنولوژی آموزشی را بیش از هر زمان دیگر

فهرست مطالب
فصل اول. ۱
مقدمه : ۱
بیان مســاله : ۴
اهداف تحقیق: ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
سؤالات ویژه تحقیق.. ۷
تعاریف عملیاتی واژه ها ۸
تکنولوژی آموزشی: ۸
مواد و وسایل آموزشی : ۹
وسایل کمک آموزشی : ۹
کتاب های کمک درسی : ۹
تدریس : ۹
موانـــع: ۹
محتــوی: ۹
یادگیـــری : ۱۰
بهره گیــری : ۱۰
مدیران آموزشی : ۱۰
فراینـــد: ۱۰
راهبردهای آموزشـــی :‌ ۱۰
آموزش و پرورش: ۱۰
ارزشیابی و سنجش: ۱۰
آموزش ضمن خدمت: ۱۰
تعاریف تکنولوژی آموزشی.. ۱۱
«تعریف تکنولوژی آموزشی بصورت نمودار از نظر سیلبر». ۱۲
فصل دوم: پیشینه تحقیق (مروری بر تحقیقات گذشته). ۱۵
مقاومت معلمان. ۱۵
گذری برتحقیقات صورت گرفته. ۱۸
الف ) کمبود نیروی انسانی متخصص و نبود نظام ارزشیابی صحیح از کارشاغلان آموزشی.. ۱۹
ب ) اعمال شیوه ای مدیریت غیرعلمی.. ۱۹
ج ) احداث واحدهای آموزشی و ضوابط حاکم بر تاسیس آنها ۱۹
د ) افت تحصیلی و اثار آن. ۱۹
ه ) توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی.. ۱۹
ادبیات تحقیق.. ۲۷
تاریخچه تکنولوژی آموزشی درجهان. ۲۸
مرحله اول- ابزاروسایل.. ۲۸
مرحله دوم- مواد آموزشی.. ۲۸
مرحله سوم – نظامهای درسی.. ۲۹
مرحله چهارم- نظامهای آموزشی.. ۳۰
مرحله پنجم- نظامهای آموزشی.. ۳۰
تکنولوژی آموزشی در ایران۱٫ ۳۱
علوم تربیتی.. ۳۳
طراحی منظم آموزشی: ۳۴
موادووسایل کمک آموزشی.. ۳۴
نقش موادووسایل آموزشی در تدریس ویادگیری.. ۳۵
مهم ترین ومتداولترین رسانه های سنگین آموزشی عبارتنداز: ۳۶
تکنولوژیست آموزشی کیست وچه می کند؟. ۳۷
فصل سوم: جمع آوری داده ها ۳۹
مقدمه: ۳۹
نوع تحقیق: ۴۰
جامعه آماری: ۴۱
نمونه آماری: ۴۱
ابزار گردآوری اطلاعات: ۴۱
روش آماری جهت تحلیل داده ها: ۴۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیلی یافته های پژوهش… ۴۳
مقدمه. ۴۳
فصل پنجم. ۹۲
محدودیتهای تحقیق.. ۹۲
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق: ۹۳
پیشهادهای محقق: ۹۴
خلاصه پژوهش: ۹۵
فهرست منابع. ۹۶
مقاله ها: ۹۷
ضمائم و پیوستها ۹۸


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 100

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط