بررسی میزان اثربخشی پروژههای انتقال یافته های تحقیقاتی و عوامل مؤثر بر آن

بررسی میزان اثربخشی مقالههای انتقال یافته های تحقیقاتی و عوامل مؤثر بر آن

چكيده

توسعه منابع انساني و انتقال فناوري، از مهمترين كاركردهاي محوري در توسعه كشاورزي است كه با همكاري محققان، مروجان و كشاورزان حاصل مي‌گردد. فقدان و يا ضعف فناوري لازم براي بسياري از نظام هاي زراعي، از سوي اكثر صاحب نظران بعنوان يكي از نتايج و پديده هاي حاصل از ضعف ارتباط بين محققان، مروجان و كشاورزان قلمداد گرديده است. تطابق دانش فني و روشهاي مورد توجيه با شرايط بهره برداران در هر منطقه، يكي از مسايل مهم در افزايش توليد و توسعه كشاورزي است. مقاله‌هاي تحقيقي- ترويجي، تحقيقي- تطبيقي و روز مزرعه، از جمله مقاله‌هاي انتقال يافته ها هستند كه در صددند تا ارتباط بين محققان، مروجان و بهره برداران را مستحكم‌تر كنند. هدف اصلي اين مقاله، بررسي اثربخشي اين مقاله ها وتحليل عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماري تحقيق شامل كشاورزان همكار و غيرهمكار در مقاله‌هاي انتقال يافته‌ها بوده است كه از آن ميان تعداد 126 نفر كشاورز همكار و 135 نفر كشاورز غيرهمكار از شش استان آذربايجان غربي، كرمان، همدان، گلستان، خوزستان و خراسان به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده‌ها دو نوع پرسشنامه اي بود كه پايايي آنها بر اساس آلفاي كرنباخ با مقدار بيش از 0/70 مورد تاييد قرار گرفت. براي تحليل داده‌ها، علاوه بر آمار توصيفي، از آزمونهاي ضريب همبستگي، رگرسيون چند متغيره، من ويتني، تي استيودنت و كروسكال واليس استفاده گرديد. نتايج يافته ها نشان داد كه ميزان علاقمندي و آمادگي كشاورزان براي شركت در مقاله‌هاي انتقال يافته‌ها به ترتيب اولويت شامل مقاله‌هاي تحقيقي- ترويجي، روز مزرعه و تحقيقي- تطبيقي مي‌باشد. دلايل عدم بكارگيري توصيه‌هاي فني، حاصل از مقاله‌هاي انتقال يافته‌ها به ترتيب اولويت، عدم دسترسي بموقع به نهاده‌ها، عدم اطلاع كافي، از نحوه بكارگيري توصيه‌هاي فني عدم كارايي يافته‌ها و توصيه‌ها ، هزينه اضافي و عدم تطابق توصيه‌ها با شرايط كشاوزان قلمداد شده است. در مقايسه كشاورزان همكار و غيرهمكار مقاله‌ها، مشخص گرديد كه از نظر تعداد دفعات دريافت وام، تعداد تماس با كارشناسان و مروجان، شركت در كلاسها و بازديدهاي ترويجي، مقدار عملكرد گندم آبي و ديم، ميزان آشنايي با مقاله‌ها و ميزان بكارگيري توصيه‌ها، بين دو گروه از كشاورزان مورد مطالعه تفاوت معني‌داري وجود دارد.

 مقدمه

تغيير روش‌هاي سنتي توليد به روش‌هاي جديد و مبتني بر اصول علمي ، يكي از مهمترين عوامل دستيابي به توسعه كشاورزي است كه اين مهم با همكاري محققان، مروجان و كشاورزان حاصل مي‌گردد. پارسل و اندرسون (1997) ، فقدان تكنولوژي لازم و مناسب براي بسياري از سيستم‌هاي معمول زراعي را به خاطر ارتباط ضعيف بين محققان، مروجان و كشاورزان مي دانند. ريل وساندز (1989) نقش كشاورزان را حتي بالاتر از همكاري در آزمايش‌هاي داخل مزرعه يا آنفارم مي‌دانند و اعتقاد دارند كه ارتباط با كشاورزان بايد در حدي باشد كه اطمينان بدهد تحقيقات انجام گرفته در راستاي نيازها  و رفع مشكلات كشاورزان است. اگبامو (2000) و ماندي (1992)، براي ترويج دو نقش ارتباطي و تسهيلگري در خصوص تعيين نيازهاي فني و تحقيقاتي كشاورزان، اجراي تحقيقات تطبيقي در مزارع كشاورزان، ارزيابي مشاركتي و انجام بعضي فعاليتهاي گروهي و مشترك با همكاري محققان و كشاورزان قايلند (Agbamu,2000)  و .(Mundy, 1992)

فهرست مطالب
چکیده. ۱
مقدمه. ۳
فرضیه‌های پژوهش… ۹
اهداف پژوهش… ۱۰
مواد و روشها ۱۱
نتایج و بحث.. ۱۲
مقایسه دو گروه کشاورزان همکار و غیر همکار مقاله‌ها ۱۸
مقایسه مقاله‌های انتقال یافته‌ها از نظر برخی از متغیرها ۲۲
همبستگی بعضی از متغیر‌ها و ویژگی‌های کشاورزان مورد مطالعه با میزان عملکرد گندم آبی: ۲۴
تحلیل رگرسیون.. ۲۵
منابع‌.. ۳۶


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 40

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.