بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

روش تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

چكيده:
تحقيقي كه پيش روي شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر مي باشد.
كه در فصل اول به طرح و بررسي مسئله اهداف و ضرورت فوايد تحقيق و محدوده و حدود مطالعاتي و فرضيات و تعاريف عملياتي، و پيشينة تحقيق پرداخته شده در فصل دوم اشارهاي به نظريات بزرگان انديشمندان در مورد اوقات فراغت پرداخته شده بر ادبيات تحقيق هم گذري اشاره شده، در فصل سوم، روش تحقيق، ابزار  اندازه گيري جامعه آماري كه جامعه آماري در اين تحقيق 1662 نفر است كه بصورت نمونه گيري تصادفي ساده 100 نفر نمونه انتخاب شده است.
در فصل چهارم به تجزيه و تحليل 5 فرضيه زير پرداخته شده است.
به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعاليتهاي ورزشي سپري مي شود.
به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با تحصيلات پدر رابطه معنا داري وجود دارد.
به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با بعد خانوار رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.
نتايج زير از اين تحقيق استخراج شد.بين چگونگي گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعاليتهاي ورزشي رابطه وجود دارد.
بين چگونگي گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه وجود دارد.
بين چگونگي گذران اوقات فراغت با تحصيلات پدر رابطه وجود دارد.
بين چگونگي گذران اوقات فراغت بابعد خانوار زابطه وجود دارد.
بين چگونگي گذران اوقات فراغت با پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.
در نتيجه 5 فرضيه با 95% اطمينان و5% خطاي تأييد شدند.

مقدمه:
اوقات فراغت را ميتوان مهم ترين و دلپذيرترين اوقات آحاد بشردانست اين اوقات مستعد است كه براي مؤمنان لحظه هاي نيايش با معبود،براي عالمان دقايق تعمق و تفكر، براي هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عين حال براي عده اي نيز اوقات اين اوقات به جاي فراغت ملال آورترين لحظه هاست.
با اينكه انسان از همان دوران اوليه حضورش در كره عرض1 براي تأمين مايحتاج خود به ستيز برخاست نوعي اشتغال در زندگي روزمره اش ظاهر شد اما طبيعت اين اشتغال و همينطور ميزان پرداختن به اين اشتغال به شكلي بوده است كه مي توان اظهار نمود نه تنها موجب خستگي، افسردگي و دلزدگي وي نمي شود كه بعضاً خود نوعي تفريح بوده است.در اين دوران نيز به لحاظ ويژگي هاي كارو اشتغال هنوز نمي توان از فراغت به مفهومي كه امروز از آن مقصود است سخن گفت زيرا كشاورزي خود كارفرما و صاحب كار خويش بوده لذا با ميل و رغبت به كار مي پرداخت در تمدن و يونان قديم داستانهاي فيالي و موهوم جشنهاي سالانه و ماهانه انواع ورزشهاي پهلواني بازي هاي المپيك و نمايش نامه هاي تئاتر موسيقي و شعر وجود داشت.در امپراطوري روم نيز با صورتازه اي از اوقات فراغت روبرو مي شويم.

فهرست مطالب
عنوان
چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات تحقيق
بيان مسئله
اهداف تحقيق
اهميت تحقيق و فوايد تحقيق
تعريف مفاهيم
پيشرفت تحصيلي
فرضيه
پيشينة تحقيق
حدود و محدوده مطالعاتي
فصل دوم
چارچوب نظري
آراء جامعه شناسان
ديدگاههاي فلسفي
آراء روانشناسان
نظريات روانشناسان در باب پيدايش فراغت
عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت
كاركردهاي اوقات فراغت از ديدگاه اسلام
فصل سوم
روش تحقيق
درآمد
جامعة آماري
نمونة آماري
ابزار پژوهش
روش تحليل داده ها
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
پيشنهادات
منابع
ضمايم


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 65

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.