بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ری

بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ری

طرح مسئله
هر موجود زنده ای برای اینکه زنده بماند نشو و نمو نماید ، باید کاری انجام دهد و به تناسب شرایط محیط و وضع جسمی خود ، تلاش کند. از این نظر در میان موجودات زنده ، انسان وضعیت پیچیده ای دارد و به عبارت دیگر انسان به اقتضای ، شرایط اقلیمی ، نوع تولید و میزان نیازها ، به گونه ای دیگر تلاش می کند. همچنین پایگاه اجتماعی ، عقیدتی و ایدئولوژی ، وابستگی به گروه و سازمان و یا تشکیلات مختلف و متغیر های نظیر آن ، در کیفیت و کمیت تلاشهای انسانی موثر است. نوع کاری که کشاورز دارد و حتی اندازه آن و تقسیم بندیهای زمانی مربوط به آن به کلی با نوع و میزان فعالیت یک کارمند شهر نشین تفاوت دارد و میزان کوششهای ماهیگیران در محدوده سال و ماه و روز و شرایط وابسته به آن با کیفیت و کمیت کار عشایر به طور کلی متفاوت است و لی آنچه به صورت واقعیت مشترک بین همه انسانها با هر شغل و حرفه و شرایط و مقتضیات گوناگون وجود دارد ، این است که هر انسان با توجه به شرایط خود ، به میزانی که بتواند نیازهای درجه اول خود را مرتفع سازد کار می کند ، و یا در چارچوب قانون و عرف ، انجام وظیفه می کند ولی این چارچوب کم و زیاد می شود ، ولی هیچ انسانی وجود ندارد که در تمام فصول و ماهها به طور شبانه روز کار کند و یا به طور کلی کار نکند.
با قبول این واقعیت پدیده اوقات فراغت مطرح می شود ، بدین مضمون که وقتی انسان در طول روزمره ساعاتی را کار کرد ، پس از رهایی از کار تصمیم می گیرد ، بقیه را به گونه ای سپری کند و سپری گردیدن این اوقات به قشر خاصی منحصر نیست ، و عده ای آن را برای شکوفایی و رشد شخصیت و جمعی برای تفریح و سرگرمی و جماعتی آن را جهت استراحت سپری می کنند.
اما موضوع بررسی در اینجا «بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت معلمان است. معلمان از فعالترین حساسترین و قویترین منابع نیرو و قدرت محرکی هستند که جامعه را به پیش می رانند و توفیق در مسیری که بشریت در قرن بیستم و بیست و یکم پیموده متکی بر آنان بوده و خواهد بود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)
طرح مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم: مرور رویکردهای نظری
نگاهی اجمالی بر روند تاریخی اوقات فراغت
صور مختلف گذران اوقات فراغت در ایران
اوقات فراغت از دیدگاه اسلام
ادبیات موضوع تحقیق
اوقات فراغت از دیدگاه جامعه شناسان و اندیشمندان
چارچوب نظری
فرضیه های تحقیق
انواع وقت
ابعاد فراغت
متغیرها
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
تعریف مفاهیم
تعریف عملیاتی مفاهیم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه تحقیق
مشکلات تحقیق
پیشنهادات
منابع
ضمائم
نمونه پرسشنامه
کدنامه


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 105

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط