تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و میزان فریت در فولادهای زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶

مقاله تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و میزان فریت در فولادهای زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶

چکیده:
در جوشکاری فولاد زنگ نزن آستینتی ریز ساختار جوش با ساختار آستینتی فلز پایه اختلاف دارد و غالبا فاز فریت در جوش بوجود می آید. اهمیت این فاز در مطالعات خوردگی و میزان تنش های پسماند ناشی از جوشکاری آشکار می شود، لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و درصد فاز فریت ایجاد شده در فولاد زنگ نزن آستینتی ۳۱۶ مطالعه گردد. بدین منظور اثر طرح اتصال، ضخامت فلز پایه، نوع الکترود جوشکاری، تعداد پاسهای جوش و جنس پشت بند جوشکاری مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که تحت شرایط مختلف، عدد فریت جوش در محدوده ۲۶-۱ تغییر می کند و پیش بینی دیاگرام ساختاری شفلر به واقعیت بسیار نزدیک است. تصاویر متالوگرافی نمونه ها نیز از تشکیل فریت با موفولوژی های متفاوت از قبیل فریت یوتکتیکی بین سلولی، سوزنی، اسکلتی و شبکه ای حکایت می کند. بنابراین با کنترل شرایط و متغیرهای فرآیند جوشکاری، امکان رسیدن به ریز ساختار مورد نظر در جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶ وجود دارد.
نویسندگان: مهدی شاهدی اصل، امیر حسین کوکبی، پدرام مهدیزاده تهرانی

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندی متالوژی
در قالب PDF


فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 10

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط