تحقيق بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

دانلود تحقيق بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

چكيده
اين تحقيق در سال 1381 با عنوان « بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر » انجام شده است در اين تحقيق سوالات زير مد نظر بوده است .
1ـ آيا اكثريت معلمين هنر قادر به تدريس محتواي كتب درسي هنر
مي باشند .
2ـ آيا بي اهميت بودن درس هنر در مدارس سبب بي تأثير شدن اين درس در روند رشد خلاقيت هاي هنري و علمي دانش آموزان شده است . جامعه آماري اين تحقيق را معلمين هنر مدارس راهنمايي آموزش و پرورش ناحيه 1 و 3 كرج تشكيل مي دهند كه تعداد آنها 120 نفر مي باشد و تعداد 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .
اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق بوسيلة پرسشنامه جمع آوري گرديده و با استفاده از روش آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .
نتايج بدست آمده از اين تحقيق بيانگر آن است كه در تأليف كتب هنر بايد به بهره گيري از نظريات روانشناسان مسائل تربيتي كودكان و نوجوانان، استادان و نخبگان هنري ، معلمان با تجربه درامر آموزش هنر و خود دانش آموزان همت گماشت .
در رفع كمبود معلم متخصص و مجرب كوشيد و مباحث كتاب به صورت مستقيم به دانش آموزان ديكته نشود تا قوه خلاقيت دانش آموزان پرورش يابد و از شيوه هاي نوين طراحي فراتر از مداد استفاده شود ، به نقاشي آزاد بيشتر توجه شود .
بر اساس نتايج حاصله پيشنهاد مي شود :
1ـ آموزش كافي به معلمين هنر
2ـ افزايش ساعات تدريس درس هنر
3ـ فراهم آوردن مكانهاي مناسب براي آموزش كارهاي هنري و وسايل و ابزار مورد نياز

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول ـ كليات
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
سوالات تحقيق
متغيرها و تعريف عملياتي آنها
فصل دوم ـ مباني نظري تحقيق
ادبيات تحقيق
پيشينه تحقيق
فصل سوم – روش تحقيق
نوع تحقيق
جامعه آماري . حجم نمونه و روش نمونه گيري
ابزار تحقيق
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم ـ بررسي يافته هاي تحقيق
نتيجه گيري
محدوديت ها
پيشنهادات
فصل ششم ـ خلاصه تحقيق
خلاصه تحقيق
منابع و مآخذ
فهرست منابع
ضمائم
پرسشنامه


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 35

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.