تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء

تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء

مقدمه:
برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک، موضوع 
تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده ‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیر و چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛ درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم. 

فهرست مطالب:
فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
۱: قواعد 
۲: فقه 
۳: مفهوم قواعد فقه:
۲- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک 
۲-۱: ضابطه‌ فقهی 
۲-۲: قاعده‌ اصولی 
۲-۳: مسأله‌ فقهی 
۲-۴: نظریه‌ فقهی 
۵-۲: قاعده‌ حقوقی 
۳- ثمره‌ بحث 
فصل دوم: تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء 
گفتار اول: واژه شناسی 
۱: واژه ‌درء 
۲- واژه حد 
۲-۱: حد در لغت 
۲-۲ : حد در اصطلاح 
۲-۲-۱: مفهوم عام حد 
۲-۲-۲: مفهوم خاص حد 
۳: مفهوم شبهه 
۳-۱: معنا شناسی شبهه در لغت 
۳-۱-۱: مفهوم یقین 
۳-۱-۲: مفهوم ظن 
۳-۱-۳:مفهوم شک 
۳-۱-۴:مفهوم وهم 
۳-۱-۵: مفهوم جهل 
۳-۱-۶: مفهوم اشتباه 
۳-۵-۷: ارزیابی کلی 
۳-۲: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی
گفتاردوم: ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء
۱- ضابطه شبهه 
۱-۱: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل 
۱-۲: توهم مرتکب به جایز بودن عمل 
۱-۳: یقین مرتکب به جایز بودن عمل 
۱-۴: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل 
۱-۵: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه 
۲ :دلالت قاعده درء بردارنده شبهه
۲-۱: شبهه نزد متهم 
۲-۲: شبهه نزد دادرس 
۲-۳: شبهه نزد قاضی یا متهم 
۲-۴: شبهه نزد قاضی و متهم 
۲-۵:نقدوبررسی دیدگاههای تعیین صاحب شبهه 
۳: قلمروشبهه قاعده ‌درء 
۳-۱:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی 
۳-۱-۱:شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه 
۳-۱-۲: دلالت قاعده برشبهات حکمیه 
۳-۱-۲-۱:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه 
۳-۱-۳:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه
۲-۲: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار 
۲-۲-۱: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار 
۲-۲-۲:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
فصل سوم: محتوی ومستندات قاعده‌ درء
۱: بیان مطلب جدید 
۲:تعبیری از اصل و اصول دیگر 
گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء 
۱: منابع روایی 
۱-۱:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات) 
۱-۲: روایات خاص 
۱-۳: نقد و بررسی منابع روایی قاعده 
۲: تسالم اصحاب بر حجیت قاعده 
۲-۱:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده 
۳: دلیل عقلی 
۳-۱: نقد وبررسی دلیل عقلی 
۴: اجماع 
۴-۱: نقد و بررسی  اعتبار اجماع
۵: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه 
۵-۱:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه
بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء
فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم
۱-۱: شبهه دادرس درعنصر قانونی 
۱-۲: شبهه متهم در عنصرقانونی
۲: شبهه در عنصر مادی 
۲-۱:شبهه درعنصرمادی نزددادرس 
۳: شبهه در عنصر معنوی 
۳-۱: شبهه در علم مرتکب 
۳-۲: شبهه در عمد مرتکب 
گفتار دوم : قاعده درء و تغییر ماهیت جرم 
: شبهه وتاسیس جرم جدید 
۲: شبهه و تغییر عنصر معنوی 
۳- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر
۱: شبهه در علل موجهه جرم 
۲: شبهه در معاذیر قانونی 
فصل دوم: قاعده درء و تاثیرآن بر مسئولیت کیفری
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری
۱: شروط تحقق مسئولیت کیفری
۱-۱: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج
۱-۲: واجد اهلیت جزایی بودن 
۱-۲-۱:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن 
۱-۲-۲:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن 
۱-۳:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب 
۱: اسناد یا انتساب مادی  
۱-۱: اسناد بسیط
۱-۲: اسناد مزدوج 
۲: اسناد یا انتساب معنوی 
۲-۱: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن 
گفتاردوم:جایگاه قاعده درء،درمسئولیت کیفری  
۱- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود 
۲- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون
۳-اعتقادخلاف واقع، مانع تحقق مسئولیت کیفری
۴-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری
۱-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری 
۲- کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مجرمیت  
۳-کاربردقاعده درء،در عوامل رافع مسئولیت کیفری
۳-۱:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری 
۳-۲:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری  
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها  
گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی  
۱-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا  
۱-۱:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا
۱-۲:شبهه حکمی وتاثیرآن برمجازات جرم زنا  
۱-۳:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا  
۲-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی  
۲-۱:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی  
۳:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر 
۳-۱:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر 
گفتاردوم:تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص 
۱:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه
۱-۱:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه 
۱-۲:اشتباه درتشخیص مجنی علیه بدون قصدمجرمانه 
۲:اشتباه در شخص مجنی علیه یا درهدف
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده
۱- مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
۲:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری
۳-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده 
نتیجه 
فهرست منابع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 151

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط