تحقیق معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

تحقیق معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

مقدمه:
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.
فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده ۳۴۱ قانون مدنی اشعار می دارد….

فهرست مطالب:
مقدمه     
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی     
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن     
دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی     
سوم: مفهوم معامله کالی به کالی     
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     
گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی     
الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن 
مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف     
الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض 
۱) معنا و مفهوم قبض     
۲) زمان اعتبار قبض     
ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف     
۱) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟    
۲) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم     
گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی     
مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 
الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
۱) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت     
۲) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه     
ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی     
۱) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها     
اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی     
دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن     
ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان     
۱) دسته اول از حقوقدانان 
۲) دسته دوم از حقوقدانان 
۳) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان 
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی     
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی     
گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین     
مبحث اول: تعهدات بایع 
الف: تسلیم کالا 
ب: زمان تسلیم 
مبحث دوم: تعهدات مشتری     
الف: تأدیه ثمن     
ب: زمان تأدیه ثمن     
ج: قبض مبیع     
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی     
گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی     
مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی     
الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی     
۱) مفهوم اعتبارنامه     
۲) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی     
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی     
الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع 
۱) اعتبار قابل رجوع 
۲) اعتبار غیرقابل رجوع 
ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده     
۱) اعتبار تأیید شده 
۲) اعتبار تأیید نشده 
ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی 
۱) اعتبار گردان     
۲) اعتبار روی اعتبار     
مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی     
الف: رابطه طرفین 
ب: گشایش اعتبار 
ج: ارائه مدرک     
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی     
هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه     
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی     
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها     
۱) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی
۲) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی     
ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی     
فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی     
گفتار اول: قرارداد همکاری 
مبحث اول: تعریف همکاری 
مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن     
الف: همکاری صنعتی 
ب: همکاری در تجارت بین‌المللی     
گفتار دوم: تجارت متقابل     
مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن 
الف: تعریف تجارت متقابل     
ب: مزایای تجارت متقابل     
ج: انواع تجارت متقابل     
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی     
نتیجه     
فهرست منابع

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و حقوق بین الملل
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 67

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط