تحقیق نمونه برداری جهت ارزیابی تازگی ماهی

تحقیق نمونه برداری جهت ارزیابی تازگی ماهی

بخشی از متن:
در محلهای تخلیه صید یا در طی عمده فروشی آنها صورت می گیرد که در جدول یک آورده شده است. همچنین نمونه برداری از ماهی قبل از تخلیه آن در کارگاه (بویژه به عنوان قسمتی از برنامه تضمین ایمنی (HACCP) می تواند بر اساس برنامه نمونه برداری ارائه شده در جدول ۲ صورت پذیرد. بدیهی است ارزیابی حسی مورد نیاز باید در محل صورت گرفته و در صورت مشکوک بودن به فساد، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه برای آزمایشهای تکمیلی بلامانع است. 

فهرست مطالب:
نمونه برداری جهت ارزیابی تازگی ماهی
۲- نمونه برداری جهت انجام آزمایشات میکروب شناسی
۳- نمونه برداری از ماهی جهت اندازه گیـری هیستامین
۴- نمونـه برداری از ماهی جهت آزمایش جیـوه
۵- نمونه برداری از محصـولات فرآوری شـده جهت ارزیابی
کیفیت، نشانه گـذاری و توزین آنها
نمونه برداری ماهی و میگو
۳- ۵- رویه نمونه برداری دو رده ای ۱
۳-۶- رویه نمونه برداری سه رده ای ۲
۴- ویژگی های باکتریولوژیکی
۵-۱- ماهی و میگـوی تازه (سردشـده در یخ)
۵- نمونـه برداری و آماده کردن آزمونه
۵-۱-۲- تهیه آزمونه سطحی با سو آب
۵-۱-۳- تهیه آزمونه سطحی با شستشو
۵-۱-۴- تهیه آزمونه از بافت
۵-۲- ماهی و میگوی منجمـد
۶- روشهای آزمون
۱-۱- اصول نمونه برداری
۲- اصولی کلی
۳- پیش نیازهای اجرای نمونه برداری
۱-۳- آموزش کارکنان نمونه بردار
۲-۳- شناسایی و بازرسی عمومی بهر قبل از نمونه برداری
۴- وسایل نمونـه برداری
۱-۴- ابزار لازم برای گرفتن نمونه اولیه از مواد جامد
۱-۱-۴- مثال هایی از ابزار مورد استفاده برای نمونه برداری دستی
۱-۱-۱-۴- نمونه برداری از مواد حجیم و فلّه
۲-۱-۱-۴- نمونه برداری از کیسه ها و بسته ها:
۲-۱-۴- مثال هایی از ابزار مورد استفاده برای نمونه برداری مکانیکی
۲-۴- ابزار مورد استفاده برای نمونه برداری اولیه دستی یا مکانیکی از مایعات و نیمه جامدات
۳-۴- رعایت نکات بهداشتی
۵- ظروف نمونه
۳- ۵- ظروف نمونه برای مواد جامـد
۴- ۵- ظروف نمونه برای مواد مایع و نیمه جامـد
۱-۶- محل نمونه برداری
۲-۶- طبقه بندی مواد از نظر نمونه برداری
۴-۶- نمونه برداری از غلات، دانـه ها، حبوبات و پلت ها
۳-۴-۶- تعداد نمونه های اولیه ای که از غلات، دانه ها، حبوبات و پلت ها باید برداشت
۲-۳-۴-۶- مواد بسته بنـدی شده
۴-۴-۶- مقـدار وزنی نمونه
۵-۴-۶- روش نمونه برداری
۲- ۵-۴-۶- روش نمونه بردرای از مواد فلّه ای
۳- ۵-۴-۶- روش نمونه برداری از کیسه ها
۶-۴-۶- آماده سازی نمونه های آزمایشگاهی
۵-۶- نمونه برداری از مواد آردی و پودری
۳- ۵-۶- تعداد نمونه های اولیه مواد آردی و پودری
۴- ۵-۶- مقدار وزنی نمونه ها مواد آردی و پودری
۵- ۵-۶- مواردی که باید هنگام نمونه گیری از مواد آردی رعایت شود
۶- ۵-۶- آماده سازی نمونه های آزمایشگاهی
۶-۶- نمونه برداری از علوفه و مواد خشبی
۲-۶-۶- مقدار بهر مواد علوفه ای و خشبی
۳-۶-۶- تعداد نمونه های اولیه که باید از مواد علوفه ای و خشبی برداشته شوند
۵-۶-۶- روش نمونه برداری
۱- ۵-۶-۶- نمونه برداری از پشته ها، سیلوها یا توده های سیلوشده
۲-۳-۶-۶- نمونه برداری از عدل ها
۳-۳-۶-۶- نمونه برداری از مواد علوفه ای و خشبی در جریان
۴-۶-۶- آماده سازی نمونه های آزمایشگاهی
۷-۶- نمونه برداری از آجرهای لیسیدنی
۱-۷-۶- بلوک ها و آجرهای لیسیدنی با ترکیبات معدنی
۳-۷-۶- تعداد نمونه های اولیه
۶-۷-۶- آماده سازی نمونه آزمایشگاهی
۸-۶- نمونه برداری از مایعات
۳-۸-۶- تعداد نمونه های اولیه
۸-۸-۴- مقدار وزنی ـ حجمی نمونه ها
۵-۸-۶- روش نمونه برداری
۲- ۵-۸-۶ نمونه برداری از بشکه ها
۳- ۵-۸-۶- نمونه گیری از ظروف کوچک
۶-۸-۶- آماده سازی نمونه آزمایشگاهی
۹-۶- نمونه برداری از مواد نیمه مایع
۱-۹-۶- مثال هایی از این نوع مواد
۶-۹-۶- آماده سازی نمونه آزمایشگاهی
۲-۷- مایکوتوکسین ها
۱-۲-۷- مواد کیسـه ای
۲-۲-۷- مواد فله ای
۳-۷- سالمونلا و آلودگی های باکتریایی
۱-۸- پر کردن و مهر و موم کردن ظروف حاوی نمونه
۲-۸- نشانه گذاری نمونه های آزمایشگاهی
۳-۸- ارسال نمونه ها
۹- گزارش نمونـه برداری

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان  رشته صنایع غذایی و شیلات
حاوی فایل ورد قابل ویرایش

 


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 57

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط