تحقیق استراتژی سه جانبه

Tri research strategy

دانلود تحقیق استراتژی سه جانبه

استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای ‏تدوین استراتژی
چکیده  
مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در ‏جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. ‏روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس ‏تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی ‏محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه مستمر ‏الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود.

این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می ‏کند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات ‏مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی ‏استراتژی را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول ‏تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب کسب و کار را ‏فراهم می سازد.
این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، ‏بر اقدامات شناختی و فهم قواعد کسب و کار تاکید داشته ‏و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه های تفکر ‏استراتژیک بهره می جوید.
استراتژی سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی ‏متشکل از سازمان، رقیب و مشتری استوار ساخته و شرایط ‏این سه بازیگر را برای تدوین استراتژی به کار می گیرد. ‏این روش جدید با تاکید بر مفاهیم شناختی و تکیه بر ‏ارکان کسب و کار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل ‏اطلاعات و تدوین استراتژی پیشنهاد می کند، هر چند در ‏رابطه با اثربخشی استراتژی، علاوه بر روش، باید بر نقش ‏قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی استراتژیست نیز تاکید شود.

مقدمه
استراتژی با طیفـی که یک سوی آن برنامـه ریزی ‏استراتژیک و در سوی دیگر تفکر استراتژیک قرار دارد ‏شناخته می شود. در واقع این دو رویکرد، نماینده دو ‏مکتب متفاوت هستند؛ برنامه ریزی استراتژیک به مکتب طرح ‏ریزی (‏PLANNING SCHOOL‏) تعلق دارد که در آن تدوین ‏استراتژی یک فرایند رسمی و سیستماتیک به شمار می آید و ‏رویکرد تفکر استراتژیک بر مکتب یادگیــری (‏LEARNING ‎SCHOOL‏) – که در آن شکل گیری استراتژی یک روند تکوین ‏در حین اجرا دانسته می شود – استوار است.۱در برنامه ‏ریزی استراتژیک بر توسعه متدولوژی ها و ابزار موثرتر ‏برنامه ریزی تاکید می شود و در تفکر استراتژیک توسعه ‏بصیرت استراتژیست محور اصلی کار است.

صاحب نظران و طرفـداران هریک از این مکتب ها به نقـاط ‏قوت و کارآیی آن در عمل اشاره دارند، در برنامه ریزی ‏استراتژیک، کار ساختار یافته است و گام به گام برنامه ‏ریز را در راستای دستیابی به مناسب ترین استراتژی ممکن ‏هدایت می کند، در حالی که کار در تفکر استراتژیک ‏فرایند ساختار یافته ای ندارد و صرفاً با مجموعه ای از ‏توصیه ها و الگوهـای مفهومـی پشتیبـــانی می شود. از ‏سوی دیگر، نظریه پردازان مکتب یادگیری، از عدم کارآیی ‏رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در تحولات سریع محیطی – ‏جایی که عمر عوامل موثر در موفقیت محدود است – سخن می ‏گویند و بر ضرورت آگاهی مستمر از رفتار بازار و ‏پاسخگویی خلاقـانه به آن تاکید می کنند.

این مقاله به معرفی یک روش جدید برای تدوین استراتژی ‏می پردازد که در آن توسعه بصیرت و ساختار یافتگی ‏فرایند به گونه ای متوازن مورد توجه قرار گرفته است. ‏در این رویکرد، کار تدوین استراتژی، با یک فرایند ‏سیستماتیک و گام به گام ساماندهی می شود و در عین حال ‏در هر گام، با تکیه بر الگوهای تفکر استراتژیک، زمینه ‏فهم عمیق موضوعها و کسب بصیرت لازم در خلق یک استراتژی ‏اثربخش فراهم می گردد. نام این روش استراتژی سه جانبه ‏انتخاب شده است. این انتخاب از این جهت است که همواره ‏سه بازیگر اصلی فضای کسب و کار را یادآوری کند؛ ‏سازمان، رقیب و مشتری.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 22

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط