تحقیق سرقفلی، حق کسب و پیشه

تحقیق سرقفلی، حق کسب و پیشه

مقدمه:                                
به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند.
سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات 
گفتاراول : تعریف سرقفلی 
گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت 
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت  
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی  
گفتاراول: سوابق تاریخی 
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ 
بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ 
بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال ۱۳۵۶ 
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال۱۳۶۲ 
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۶۵ 
بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۷۶ 
گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی  
بند اول: نظریات امام خمینی  
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) 
بند سوم : نظرآیت  الله سید علی حسینی سیستانی  
بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی 
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی 
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری 
فصل سوم: احکام سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت  
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول  
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم 
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی  
گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی  
فصل چهارم: دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه  
گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر 
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا  
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر 
محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت  
گفتار دوم  : موردی که نصف سر قفلی  اسقاط می شود (انقال به غیر) 
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی  
محبث اول : تخلیه به  لحاظ تعدی و نفریط 
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل 
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها  
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط 
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی در مورد سر قفلی  
منابع و مأخذ

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 71

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط