تحقیق قانون تجارت

دانلود تحقیق قانون تجارت دانلود مقاله قانون تجارت مقاله قانون تجارت الکترونیک مقاله درباره قانون تجارت مقاله قانون تجارت ایران مقاله قانون تجارت الکترونیکی مقاله در مورد قانون تجارت مقاله ورشکستگی در قانون تجارت


تحقیق قانون تجارت

دانلود تحقیق قانون تجارت

بخشی از متن:
قسمت اول
باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده ۱ – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده ۲ – معاملات تجارتی ازقرارذیل است:
۱ – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
۲ – تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
۳ – هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
۴ – تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ – تصدی بعملیات حراجی
۶ – تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
۷ – هرقسم عملیات صرافی وبانکی
۸ – معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
۹ – عملیات بیمه بحری وغیربحری .
۱۰ – کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده ۳ – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود –
۱ – کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
۲ – کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
۳ – کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
۴ – کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده ۴ – معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده ۵ – کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی
ماده ۶ – هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
۱ – دفترروزنامه .
۲ – دفترکل .
۳ – دفتردارائی .
۴ – دفترکپیه .


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 76

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط