تحقیق مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل

تحقیق مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه:
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی مقاله کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.
ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است ه قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه 
فصل اول: مفهوم، منابع و تئوریهای مصونیت دولت 
گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
الف- تعریف مصونیت
ب- دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم: منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
۱- منابع قراردادی مصونیت
۲- منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم: تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت
الف- تئوری مصونیت مطلق 
ب- تئوری مصونیت محدود
ج- دکترین عمل دولت
فصل دوم: مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول: اصل مصونیت دولتهای خارجی 
گفتار دوم: استثنائات مصونیت دولتهای خارجی 
الف- انصراف از مصونیت 
ب- دوای تقابل دولت
ج- اعمال تجاری دولت
۱- اعمال تصدی دولت
۲- اعمال حاکمیت دولت
۳- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
۳-۱: معیار هدف 
۳-۲: معیار ماهیت
۳-۳: معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل
۳-۴: تعریف اعمال تجاری دولت
د- شبه جرمهای ارتکابی دولت
۱- تعریف شبه جرمهای دولت
۲- دامه شبه جرمهای دولت
۲-۱: شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی 
۲-۲: خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم: مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری ) 
گفتار اول- اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم: استنشائات مصونیت از اجرا
الف- انصراف از مصونیت
ب- اموال تجاری 
۱- اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی 
۲- اموال مطلقاً مصون
۲-۱: اموال نظامی
۲-۲: اموال دیپلماتیک
۳-۲: اموال بانک مرکزی
ج- مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت
سخن آخر
فهرست قضایا
فهرست اختصارات 
فهرست منابع و ماخذ

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق بین الملل و علوم سیاسی
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 97

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط