تحقیق نقایص در معماری نانو کامپیوتر ها

دانلود تحقیق نقایص در معماری نانو کامپیوتر ها

مقدمه:
ابزار الکترونیکی در مقیاس نانومتر طی سالهای اخیر گسترش زیادی یافته اند. و علاوه بر گسترش ابزاری این دسته از ابزار الکترونیکی یکسری تحقیقاتی بصورت پیشرفته روی سطوح مدارات منطقی صورت پذیرفته است که از قبیل تکنولوژی تونل های انفرادی الکترونی (۲و۱) و نانو تیوپهای کربنی و نیز نانوسیم های نیمه هادیها و غیره می باشد.
اندزه هایی خیلی کوچک ابزار الکترونیکی در مقیاس نانو احتمال و امکان ساخت یک تریلیون وسیله و یا ابزار در هر سانتیمتر مربع را ایجاد می کند علیرغم این برای تکمیل مدارات و اجرای آنها یکسری محاسبات لازم است که بایستی شرح کامل روی آنها صورت پذیرد و نیز روی عدم دقت و بی ثباتی این ابزار که از طریق فرآیندهای اصلی و بوسیله وسایلی ظریف های حاصل می آید.
نقایص دایمی نیز می توانند حین فرآیند تولید از بین بروند هر چند که اینکار در زمانیکه محاسبات برای مادام العمر می خواهد مصداق داشته باشد خیلی ضعیف به نظر می رسند. در آینده از نظر معماری نانو الکتریک ها قادر به تولرانس های خیلی بزرگ از لحاظ عددی (که شامل و اشتباهات می باشد) می باشند به طرح های معماری شده تولرانس خطا در محدوده های خیلی بزرگ با ابزار غیر قابل اعتماد نمی تواند نتیجه اش کاملا رضایت بخش بدهد.
در ۱۹۵۲ نیز من شروع به مطالعه روی استفاده از اجزای سنتزی و قابل اعتماد که حاصل تبدیل اجزای غیر قابل اعتمادی می باشد نمود و اینکار را از طریق تکنیک های چند شبکه ای نمود. (۸) و این از لحاظ تئوری تعیین کننده درجات بالا و وافری است که در آن واحدهای منطقی و غیر قابل اعتماد می توانند به شکلی قابل اعتماد در آیند- با چنین ساختاری وان نیومن در نظر گرفت دو دسته پایه ای واصل از مدارات منطقی را که در آن مدارات انتخابی و NAND ها مطرح بودند و فرض بر این بود که آنها بطور کامل ابزار قابل اعتماد یعنی هر کدام از آنها فاقد ثبات خواهند بود با استفاده از یکسری گیت های عملیاتی مثل یکسری گیت های عملیاتی مثل یکسری ابزار قابل اعتماد وان نیومن ثابت کرد که اگر احتمال شکست یک گیت کاملا کوچک باشد و این تعداد از لحاظ آماری وابسته باشد در آنصورت محاسبات می توانند قابل اعتماد داشته و درصد اطمینان بالایی را سبب شوند.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 11

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط