خلاصه مباحث شهرسازی

Urban issues Summary

دانلود خلاصه مباحث شهرسازی

خلاصه مباحث شهرسازی شامل ۹۳ صفحه با فرمت word می باشد و قابل استفاده جهت تحقیق، مقاله و … می باشد.

فهرست مطالب:

شهر و شهرنشینی

تعریف شهر

جایگاه شهرهای ایران در نظام سلسله مراتب شهرهای خاورمیانه

تحول شهرنشینی در ایران

توزیع جغرافیائی جمعیت شهری

نسبت شهرنشینی

توزیع استانی جمعیت شهرنشین

نظام سلسله مراتب شهرها

تراکم در شهرها

اداره شهرها

سیر مدیریت شهری درایران

اهداف مدیریت شهری

سازمانهای دولتی مرتبط بامقوله مدیریت شهری در ایران

الگوهای اداره شهر در کشورهای دیگر

الگوی شهردار ـ شورا

الگوی کمیسیونی هیئتها و کمیسیونرها

الگوی مدیر شهر (شورا ـ مدیرشهر)

درجه شهرداریهای کشور

پایتخت‌های ایران

پایتخت‌های ایراندر دورانباستان

پایتخت مادها

پایتخت هخامنشیان

پایتخت اشکانیان

پایتخت ساسانیان

پایتخت‌های ایران در دوران پس ازاسلام

پایتختهای قرون اولیه اسلامی (قبل از ایلخانیان)

پایتخت ایلخانیان مغول

پایتخت صفویان

پایتخت افشاریان

پایتخت زندیان

تهران، پایتخت قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی

تهران در عصر قاجار

تهران در عصر پهلوی

تهران در دوران پس از انقلاب اسلامی

انتقال پایتخت

سبک‌های شهرسازی درایران

سبکهای شهرسازی در دوران قبل از اسلام

میان سبک پارسی ـ هلنی (قرن سوم ق .م.)

 سبک پارتی (قرون سوم ق، م، تا قرن هفتممیلادی)

سبکهای شهرسازی در دوران اسلامی

سبک خراسانی (قرن یکم تا قرن چهارم هـ.ق.)

سبک رازی (قرن چهارم تا قرن هفتم هـ.ق.)

سبک آذری (قرن هفتم تا قرن یازدهم هـ.ق.)

مکتب اصفهان (قرن یازدهم تاشروع قرن سیزدهم هـ .ق.)

سبک تهران (اوایل قرن سیزدهم تا سال ۱۲۹۹ هـ.ش.)

الگوی تهران (۱۳۰۰ هـ .ش. تا ۱۳۵۷ هـ.ش.)

عملکرد و موقعیت استقرار شهرها

نقش و عملکرد شهرها

شهرصنعتی

نقش بازرگانی

شهرهای مرحله‌ای و مکاره‌ای

شهر نظامی

شهر فرهنگی

شهر توریستی – تفریحی

شهر معدنی

شهر خوابگاهی

ساختار شهرها(اجزای اصلی شهرها)

مسکن

تعریف مسکن وانواع آن

روند سیاستگذاری مسکن درایران

شاخص های مسکن

کیفیت واحدهای مسکونی

قدمت واحدهای مسکونی

نحوه تصرف واحدهای مسکونی

قیمت زمین و مسکن

خانوار در واحد مسکونی

نفر در اتاق

اتاق در واحد مسکونی

نفر در واحد مسکونی

شبکه معابر

شبکه های ارتباطی

سیستم شعاعی

سیستم شطرنجی

سیستم حلقوی (رینگ سیستم)

 سیستم ارگانیک

فضای سبز

انواع فضاهای سبز

عملکردهای فضای سبز

استانداردهای فضاهای سبز

شهرسازی در ایران

گرایش های شهرسازی

برنامه ریزی شهری

طراحی شهری

جایگاه برنامه ریزی و طراحی شهری در نظام برنامه ریزی ایران

آرمانشهر دراندیشه ایرانی

اندیشه آرمانشهریدر ادوار مختلف

ساختار کالبدی ورجمکرد

اصول طراحی فضاهای شهری در ایران

 اصل پیوستگی فضایی

اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی

اصل محصور کردن فضا یا محصوریت


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 93

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.