دانلود مقاله بررسی تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

دانلود مقاله بررسی تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

مقدمه:
حافظه موضوعی است که از دیرزمان مورد توجه انسان بوده و او همواره برای شناخت و بهبود آن کوشیده است. در واقع کمتر فردی است که با توانمندی های حافظه خویش درگیر نبوده و برای تقویت آن تلاش نکند. از نظر مردم، موفقیتهای تحصیلی و شغلی مستقیماً با این توانایی ارتباط دارد. پژوهشگران و رهبران عموماً افرادی با حافظه قوی بوده و از آن در راه رسیدن به اهداف خود کمک گرفته اند. هر چند حافظه قوی به معنای «هوش و خلاقیت» زیاد نیست آزمایشها نشان داده اند که این دو، با حافظه ارتباط مستقیم دارند. (جعفریان، ۱۳۷۵)

چکیده:
در پژوهش حاضر تأثیر رنگ بر حافظه کودکان اول دبستان پسرانه شهید عباسپور شهرستان کرج در سال ۸۴-۱۳۸۳ مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری و تعداد دانش آموزان، آزمون شده ۴۲ نفر می باشند که با استفاده از روش دو گروه مستقل و تصادفی مورد سنجش قرار گرفته اند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش یک سری تصاویر که تعداد آنها ۲۰ عدد بوده است و به صورت رنگی در همان تعداد بصورت سیاه و سفید تهیه شده است و هر دو گروه با یک سری از این تصاویر یعنی گروهی با تصاویر رنگی و گروه دیگر با تصاویر سیاه و سفید مورد سنجش قرار گرفته اند. مسأله در این پژوهش این بود که آیا رنگ بر حافظه تأثیر مثبت دارد. آیا بین رنگ و حافظه رابطه مستقیم است، که با انجام عملیات آماری که در این پژوهش از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شده و پس از تجزیه و تحلیل نتایج زیر بدست آمده که اولاً رنگ بر حافظه تأثیر مثبت دارد، ثانیاً رابطه بین رنگ و حافظه مستقیم است.

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : مقدمه
مقدمه
بیان مسئله
هدف پژوهش
اهمیت موضوع
فرضیات پژوهش
متغیرهای اساسی پژوهش
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مفهوم رنگ
پیدایش رنگها
دسته بندی رنگها
رنگ شناسی کودکان
رویت رنگ
طبیعت رنگها
آمیزش رنگها
اختلالات رویت رنگ
فیزیولوژی رنگ
تقویت درک رنگ
حافظه
رشد حافظه در نوباوگی
حافظه چیست ؟
انواع حافظه
حافظه کوتاه مدت
حافظه بلند مدت
اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)
حافظه سازنده
عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه
تداعی اندیشه ها
درباره فرایند به خاطر سپردن
حافظه و فراگیری
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
روش تحقیق
نمونه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش و چگونگی اجرا
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل
جدول شماره ۱ و ۲ برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار
جدول شماره ۳ برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار
جدول شماره ۴ برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه مطالب
محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات
منابع
ضمایم
چکیده


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 90

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.