دانلود مقاله لباس ایمنی

دانلود مقاله لباس ایمنی

پیش گفتار ‏
استاندارد تجهیزات حفاظتی ـ البسه ایمنی ـ نیازمندیهای عمومی که توسط  کمیسیون‌های مربوط تهیه و ‏تدوین شده و در یکصدوچهاردهمین جلسه‌ کمیته‌ ملی استانداردپوشاک و فرآورده‌های نساجی و الیاف  ‏مورخ۳/۳/۱۳۸۲ مورد تائید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و ‏مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران ‏منتشر می‌شود. ‏
برای حفظ همگامی و هماهنگی  با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و ‏خدمات ،استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای ‏اصلاح یا تکمیل این استاندارد ارائه شود،‌ در هنگام تجدیدنظر کمیسون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد ‏گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. ‏
‏ در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در ‏حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. ‏
منبع و  مأخذی که برای تهیه  این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :‌ ‏

مقدمه
این استاندارد به تنهایی قابلیت کاربرد ندارد و بعنوان استانداردی مرجع به همراه استانداردهای لباس‌های ‏ایمنی ویژه قابل استفاده می‌باشد. ‏

فهرست مندرجات
پیش گفتار ‏ ب
مقدمه ‏ پ
‏۱ هدف و دامنه‌کاربرد ‏۱‏
‏۲ مراجع الزامی ‏۱‏
‏۳ تعاریف و اصطلاحات ‏۲‏
‏۴ ویژگیهای ارگونومی ‏ ‏۳‏
‏۵ فرسایش ‏ ‏۴‏
‏۶ طراحی اندازه ‏ ‏۵‏
‏۷ نشانه گذاری ‏۷‏
‏۸ اطلاعات تولید کننده ‏۹‏
پیوست الف ‏ ‏۱۰‏
پیوست ب ‏ ‏۱۱‏


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 15

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط