رابطه استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش و کناره گیری شغلی کارکنان

رابطه استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش و کناره گیری شغلی کارکنان

چکیده:
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش با کناره گیری شغلی کارکنان در بانک ملی استان خوزستان در اهواز است. این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه ویژه دارد. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از: «بین استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش با کناره گیری شغلی کارکنان در بانک ملی استان خوزستان رابطه وجود دارد». فرضیه­ های فرعی این تحقیق نیز در راستای ارتباط تعارض و ابهام نقش با هر یک از مؤلفه­ های کناره گیری شغلی، یعنی کناره گیری جسمی و روانی می­باشند. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بانک ملی استان خوزستان در اهواز تشکیل می دهد که تعداد آنان برابر با ۳۰۰ نفر است. با استفاده از فرمول نمونه­گیری از جامعه محدود، تعداد ۱۴۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد استرس شغلی ریزو و همکاران و پرسشنامه کناره گیری شغلی فیضی و همکاران استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار ضریب پایایی پرسشنامه­ها برای پرسشنامه استرس شغلی، حدود ۸۲/ و برای پرسشنامه کناره گیری شغلی، ۸۰/ تعیین گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده در کلیه فرضیه­ های مذکور در سطح اطمینان ۹۵/، فرضیه­ های H1 تأیید گردید.

کلمات کلیدی: استرس شغلی، کناره گیری شغلی، کناره گیری جسمی، کناره گیری روانی

فهرست فصول:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق
منابع


فرمت فایل:

تعداد صفحات: 75

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط