رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر

Bleaching and dyeing of polyester fabrics

رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر 

 

فصل ۱-    مقدمه (مروری بر پلی استر). ۷

۱-۱-     تولید الیاف کوتاه: ۷

۱-۲-     رطوبت: ۷

۱-۳-     کاربرد پیگمنت: ۸

۱-۴-     ویژگی‌ها: ۹

۱-۵-     رطوبت بازیافتی: ۱۰

۱-۶-     انعطاف‌پذیری: ۱۱

۱-۷-     مدول کششی: ۱۱

۱-۸-     دانسیته: ۱۱

۱-۹-     مقاومت شیمیایی: ۱۲

۱-۱۰-   حلالیت: ۱۲

۱-۱۱-   اثر مواد متورم‌کننده: ۱۳

۱-۱۲-   نقطه ذوب: ۱۳

۱-۱۳-   دمای اتوکشی: ۱۳

۱-۱۴-   ویژگی‌های الکتریکی: ۱۴

۱-۱۵-   پایداری زیستی: ۱۴

۱-۱۶-   جمع‌شدگی: ۱۵

۱-۱۷-   آتش‌گیری: ۱۵

۱-۱۸-   الیاف کوتاه پلی‌استر: ۱۷

فصل ۲-   کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده. ۱۸

۲-۱-    مقدمه  ۱۸

۲-۲-    انواع درخشان کننده های نوری و سنتز آنها ۱۹

۲-۳-    بهینه سازی مقدار اپتیکال برایتنر در پودر ۲۰

۲-۳-۱-     اپتیکال برایتنر مصرفی در پودر ۲۰

۲-۳-۲-     آزمایشات شستشو و بررسی نتایج.. ۲۲

فصل ۳-   ارائه روشی جایگزین برای فرآیند شستشوی احیایی پارچه پلی استر رنگرزی شده. ۲۴

۳-۱-    مقدمه  ۲۴

۳-۲-    بخش تجربی.. ۲۵

۳-۲-۱-     مواد  ۲۵

۳-۲-۲-     روش کار ۲۶

۳-۲-۳-     سنتز سطح فعال ( ۱۲-۴- ۱۲) و ۱۴ -۴-۱۴)) ۲۶

۳-۲-۴-     رنگرزی پارچه پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس…. ۲۷

۳-۲-۵-     اندازه گیری طول موج بیشینه مواد رنگزای دیسپرس…. ۲۸

۳-۲-۶-      شستشوی احیایی.. ۲۹

۳-۲-۷-     شستشو با سطح فعالهای کاتیونی.. ۳۰

۳-۳-    نتایج و بحث… ۳۱

۳-۳-۱-     آنالیز آماری   ۳۱

۳-۳-۲-     سطح بهینه  ۳۴

۳-۳-۳-     تصاویر SEM   ۳۶

۳-۳-۴-     اندازه گیری ثبات رنگ… ۳۶

۳-۴-    نتیجه گیری.. ۳۷

۳-۵-     حذف فرآیند شستشوی احیایی در رنگرزی پارچه پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس…. ۳۸

۳-۶-    مقدمه  ۳۸

۳-۷-    بخش تجربی.. ۴۰

۳-۷-۱-     مواد  ۴۰

۳-۸-    سنتز سطح فعال.. ۴۰

۳-۹-    رنگرزی پلی استر با ماده رنگزای دیسپرس…. ۴۱

۳-۱۰-  نتایج و بحث… ۴۲

۳-۱۰-۱-   اندازه گیری طول موج بیشینه ماده رنگزای دیسپرس و محاسبه میزان رمق کشی.. ۴۲

۳-۱۰-۲-   عملیات شستشوی احیایی.. ۴۳

۳-۱۰-۳-   عملیات شستشو با سطح فعال کاتیونی.. ۴۳

۳-۱۱-  نتیجه گیری.. ۵۱

فصل ۴-    مراجع   ۵۳


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 54

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط