روش تحقیق بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده- مدیریت

دانلود روش تحقیق بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده- مدیریت

مقدمه:
با اينکه امروزه مديريت در دنياي پيچيده و متحول جايگاه اساسي خود را پس از فراز و نشيب هاي بسيار پيدا کرده است، به نظر ميرسد در کشور ما بيان فوق مصداق کامل عيني پيدا نکرده است . مديريت آموزشي نيز از اين امر مستثني نبوده و هنوز جايگاه واقعي خود را در مفهوم علمي خود باز نيافته است. هنوز هم در موارد بسياري ،مديران فعلي آموزشي در نهايت مديران آموزشي به معني مجري قوانين و مقررات جاري هستند نه «رهبر آموزشي» و لازمه اين کار توجه به مديريت آموزشي و بها دادن به آن در مفهوم علمي آن است.
از ميان انواع مديريت آموزشي، مديريت آموزشي در سطح مدارس يکي از با اهميت ترين و حساس ترين وظايف محسوب ميگردد. آموزش در مدرسه انجام مي گيرد و کيفيت آموزش و نتايج آن نيز به مدرسه بستگي دارد. لذا نظام آموزشي بايد از مديران توانا، کار آمد و کار آزموده در سطح مدارس برخوردار باشد تا بتواند وظايف خطير خود را به نحو موثر به انجام برساند، و اين امر مستلزم آن است که نظام آموزشي از يک در جهت پرورش و جذب مديران ماهر و تحصيل کرده گام بردار و از طرف ديگر سيستم انتخاب و انتصاب مديران آموزشي را طوري طراحي نمايد که از طريق مديران شايسته و کاردان و تحصيل کرده به سمت هاي مديريت آموزشي انتخاب کردند.

فهرست
فصل اول
مقدمه
تعريف موضوع
اهميت موضوع
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
قلمرو تحقيق
تعاريف اصطلات
فصل دوم
پيشينه و ادبيات تحقيق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق
فصل سوم
سير تحول مديريت
نظريه كلاسيك مديريت
نظريه مديريت علمي
نظريه مديريت اداري
نظريه بوروکراسي
مزايا و محدوديتهاي عمده تئوري کلاسيک مديريت
مکتب روابط انساني
تئوري علم مديريت
نگرش سيستمي
مديريت اقتضائي
تاثير تئوريهاي مديريت بر مديريت آموزشي
تعاريف مديريت
ويژگيهاي منحصر به فرد مديريت
مهارت مورد نياز مديران
عوامل موثر در موفقيت مديران
ارزشيابي اثر بخشي و كارآمدي مديران
عوامل موثر در اثر بخشي سازمان
وظايف مديران
برنامه ريزي
انواع برنامه ريزي
مراحل عمده برنامه ريزي
برنامه ريزي موثر
سازماندهي-تامين بكارگيري نيروي انساني
نظارت و كنترل
هدايت و رهبري
سلسله مراتب نيازها
انگيزش و رفتار
بهداشت رواني
تئوري x و y     66
نظريه گروهاي انساني
مطالعات در مورد نظريه رهبري
سيستم مديريت ليكرت
رهبري اقتضايي
رهبري موفق
همگاني و رهبري
رهبري مبتني بر عشق و محبت
مديريت مشاركتي
شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشاركت
مزاياي مشاركت
برنامه ريزي و اجراي تغيير
فرآيند ايجاد تغيير
خلاقيت و نوآوري
فرآيند خلاقيت
ويژگي افراد خلاق
موانع خلاقيت
استراتژي نوآوري
روابط انساني
روابط انساني در مدرسه
شاخص روابط انساني مطلوب
عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان
فصل چهارم
روش تحقيق
جامعه آماري
ابزار جمع آوري اطلاعات
نحوه جمع آوري اطلاعات
روشهاي آماري تحقيق
فصل پنجم
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه يك
نمودار فرضيه 1
جدول شماره 2 فرضيه 1
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه دو
نمودار فرضيه 2
جدول شماره 2 فرضيه 2
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه سه
نمودار فرضيه 3
جدول شماره 2 فرضيه 3
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه چهار
نمودار فرضيه 4
جدول شماره 2 فرضيه 4
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه پنج
نمودار فرضيه 5
جدول شماره 2 فرضيه 5
خلاصه تحقيق و نتيجه
پيشنهادات
محدوديتها و تنگناهاي تحقيق
پيوستها
منابع و ماخذ
پرسشنامه
حدود انتظارات مديران
شيوه نامه انتصاب مديران


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 133

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.