سنتز مکانوشیمیایی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

سنتز مکانوشیمیایی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

چکیده:
در پژوهش حاضر، تهیه در اکسید تیتانیوم با ساختار نانوبلوری به روش احیای مکانوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. پودر سولفات تیتانیل (TiOSO4) به عنوان ماده اولیه واکنش و پودر کلرید سدیم (NaCl) به عنوان فاز رقیق کننده استفاده شد. مخلوط دو ماده با نسبت وزنی کلرید سدیم به سولفات- تیتانیل برابر ۹ به ۱، درون آسیاب سیاره ای پر انرژی به مدت ۴ ساعت آسیاب شده و در دمای ۶۰۰ و ۷۰۰ درجه سانتیگراد در هوا به مدت ۳۰ دقیقه آنیل شد. سپس پودر حاصل با آب مقطر شسته و در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد در هوا خشک شد. ذرات تولید شده تحت آزمایش های پراش پرتو XRD)X) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) قرار گرفت. نتایج نشان داد که آسیاب مخلوط به مدت ۴ ساعت و با نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۰ به ۱ منجر به تولید پودر آمورف گردیده و با آنیل کردن پودر حاصل؛ ذراتی با اندازه متوسط در محدوده nm10-15 بدست آمد. در پایان فرآیند، فاز NaCl که در واکنش شرکت نکرده بود، با شستشوی ساده حذف گردید.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی
در قالب PDF


فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 8

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط