طرح توجیهی قطعات برنجی

طرح توجیهی قطعات برنجی (دانلود مقاله کارآفرینی) در قالب PDF و قابل ویرایش و در ۵۴ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

طرح توجیهی قطعات برنجی

طرح توجیهی قطعات برنجی

این طرح توجیهی در رابطه با قطعات برنجی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت نگارش و جمع آوری شده است.
این فایل برای کارآفرینان در زمینه قطعات برنجی مناسب می باشد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﺟـﺮای ﻃـﺮح ،ﺳﻨﺠﯽ ﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد . در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت از ﻧﮕـﺎه ﺑـﺎزار، ﻓﻨـﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدی ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ و آﻧــﺎﻟﯿﺰ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از آن ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺒﻨــﺎﯾﯽ ﺑــﺮای ﺗــﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔ ﻣﯽ ﺬاران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺳﻨﺠﯽ ﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﻧﺠـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن اﺑﺘـﺪا ﻣﺤـﺼﻮل ، ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻓﻮق ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم روی ﺑـﺎزار آن ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﯽ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧـﺮم اﻓـﺰاری ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬران و ﻋﻼ ﻗـﻪ ﻣﻨـﺪان ﻣﺤﺘـﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑـﺎ دﯾـﺪ ﺑـﺎز و ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﮑﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﯿﺎورد .

این طرح توجیهی شامل :
مقدمه و خلاصه ای از طرح
فهرست مطالب
جداول و محاسبات مربوطه
موضوع و معرفی طرح
هزینه تجهیزات
ظرفیت
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
دوره بازگشت سرمایه
اشتغال زایی
فضای مورد نیاز
تعداد و هزینه نیروی انسانی
استانداردهای مربوطه
بازارهای داخلی و خارجی
توجیه فنی و اقتصادی طرح
عرضه کنندگان و …

طرح توجیهی قطعات برنجی در قالب pdf به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری کل, دوره بازگشت سرمایه, فضای مورد نیاز, اشتغال زایی, سهم تسهیلات, استانداردهای مربوطه, بازارهای داخلی و خارجی, عرضه کنندگان ,محاسبات مربوطه, توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است

 مناسب برای :
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح کسب و کار، طرح تجاری یا BP) در قالب pdf و در حجم ۴۸ صفحه به
همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.


طرح توجیهی قطعات برنجی به صورت فایل دانلودی می باشد شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 54

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.