مقاله در مورد مدیریت اقتضایی

مقاله در مورد مدیریت اقتضایی – دانلود تحقیق و مقاله رایگان

مدیریت اقتضایی
این نظریه توسط اقای استونر در 1995 مطرح شد . این نظریه بیان می دارد که درمدیریت چیزی بنام بهترین شیوه وجود ندارد هیچ برنامه،ساختار سازمانی،رهبری، شیوه کنترول و غیره … که متناسب با همه ی موقعیت های مختلف باشد را جستجو و پیداکرد

این نظریه نیز همانند سایر نظریه های مدیریت بر مبنای کاربرد مفاهیم و اصول مکتبها و نظریه های ما قبل خود پدید امده است.این نظریه ی بر این اندیشه است که چونموقعیت ها مختلف است نتایج نیز مختلف است از این رو تأکید این نظریه بر تناسب بینشیوه انجام کارهای سازمانی و ویژگی موقعیت هاست .

مدیرت اقتضایی مستلزم توانایی مدیر در تشخیص موقعیت هاو شرایط سازگار کردنرفتارها و اقدامات با نیازهای آن است در اینجا این سوال مطرح میشود که وظیفه یک مدیر کار آمد درسیستم مدیریت اقتضاییچیست؟ در جواب به این سوال باید گفت وظیفه مدیر در سیستم مدیریت اقتضایی عبارتاست از : تشخیص اینکه چه نوع تصمیم ویا اقدامی درموقعیت خاص و درشرایط خاصو در زمان خاص جهت تحقق اهداف مدیریتی را اجرا نماید .

برای اطلاع بیشتر در مورد مدیرت اقتضایی لازم است تا اطلاعاتی هرچند مختصر درمورد تاریخچه مدیرت و در پی ان نظریه ی اقتضایی داشت چرا که بدون این اطلاعاتنمیتوانیم به اهمیت این نظریه پی ببریم.

از بنیان گذاران مکتب مدیریت اقتضایی می توان به نظریه پردازانی همچون فیدلرگالبرایت،خانم ودوارد،پرو و پارسونز که در سالهای 1960،1970به این مهم میپرداختند اشاره نمود نظریه های مختلفی در مدیریت بیان شده از جمله این نظریه هانظریه کلاسیک،نئوکلاسیک و سیستمی می باشد. در این مقاله سر بر ان است در موردنظریه ی جدید و کاملی به نام نظریه ی اقتضایی بحث و گفتگو شود .

در اینجا تفاوت های عمده نظریه های قبلی را با نظریه ی اقتضایی مورد بحث وبررسی قرار می دهیم.دیدگاه های کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریت، اصول و فنونمدیریتی خودشان را جهان شمول می دانستند درحالی که هر عقل سلیم و منطقی بر اینباور است که هیچ قانون یا متن جهان شمولی که بتوان آن را در تمام شرایط مکانی ومواضع زمانی به کار برد وجود ندارد از طرف دیگر به لحاظ کلی بودن و جامع بودننظریه ی سیستمی صرفا اتکاء مطلق به آن مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد ، زیرا کار برد نظریه سیستمی مستلزم اگاهی از تمام ابعاد سیستمی است که امری غیرممکن است. بدین ترتیب نارسایی ها و یک سونگری مکاتب کلاسک و نئو کلاسیک وپیچیدگی های مربوط به کاربرد نظریه ی سیستمی در عمل توجه متفکران و نظریهپردازان مدیرت را به سوی نظریه ی واقع بینانه تر با عنوان مدیریت اقتضایی کهمیتوان آن را به نوعی از پدیده های نو در مسیر مدیریت و پیشرفت دانست جلب کرد.

ناگفته نماند نظریه ی مدیریت اقتضایی خود حاصل تکامل نظریه ی سیستمی میباشد ودرواقع پلی است بینن شکاف موجود میان نظریه ی و عمل