مقاله سازمان

دانلود مقاله سازمان

مقدمه
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

فصل اول
تعریف سازمان: ‏
سازمان عبارت از یک رشته منظم و عقلایی است که بین افرادی که وظایف ‏پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با ‏هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف های مشترک خاص برقرار می گردد ‏.‏
سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض ‏اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام کار، به طوری که ‏هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق یابند ‏.‏
‏«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یک سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و ‏هماهنگ شخصی یا یک سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد ‏.‏

انواع سازمان
۱- سازمان رسمی
۲- سازمان غیر رسمی

تعریف سازمان رسمی: سازمانی که دارای استمرار بوده و وظیفه یا وظایف معین ‏را در محدوده قوانین و مقررات اجرا می کند. استمرار و تداوم در سازمان با استفاده از ‏نگهداری سوابق اقدامات، تصمیمات و مقررات به صورت کتبی تامین می شود هر ‏سازمان رسمی طبعا شکل و ترکیب معینی دارد که به وسیله آن روابط مشاغل بر پایه ‏سلسله مراتب اداری نشان داده می شودشبکه روابط نامبرده ترکیب سازمان رسمی را ‏تشکیل می دهد که معمولاً به شکل هرم یا مثلثی مجسم می گردد و در معنای محدود از ‏جمع رده های سازمانی به ترتیب سلسله مراتب اداری تشکیل می شود.‏
تعریف سازمان غیر رسمی: به گفته سایمون، اسیتبرگ و تامپسون سازمان غیر ‏رسمی عبارت است از الگوهای رفتارهای واقعی – یعنی شیوه ای که اعضای سازمان ‏واقعات رفتار می کنند که با طرح رسمی سازمان مطابقت ندارند ‏. ‏


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 47

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط