مقاله سیستم اطلاعات مدیریت

دانلود مقاله سیستم اطلاعات مدیریت

به منظور دریافت کردن ادراکی بهتر روی فعالیت پردازش اطلاعات، لازم است سیستمی اداری داشته باشیم که باید نکته های زیررا درنظر بگیریم:
۱- بکارگیری یک اطلاعات پرحجم.

۲- تأیید  اعتبار اطلاعات وانتقال آن.
۳- ترکیب کردن مراحل اطلاعات وتجزیه وتحلیل چند بعدی.
۴- جستجوی سریع وبازیابی.   ۵- ذخیره بخش عمده.
۶- ارتباط سیستم اطلاعات به کاربر دریک زمان.
۷- اجرا کردن نیازهای متغیراطلاعات.
سیستم اطلاعات مدیریت کامپیوترها وتکنولوژی ارتباط را به منظور مواجهه با این نکات بینهایت مهم بکارمی برد.
۳٫ ۱ نقش سیستم اطلاعات مدیریتی
نقش MIS : دریک سازمان می  تواند با نقش قلب دربدن مقایسه گردد.اطلاعات خون و MIS قلب می باشد. دربدن قلب نقش تغذیه کردن خون خالص به همه اجزاء بدن شامل مغز را افعال    می نماید. قلب سریعتر کارمی کند وخون بیشتری را وقتی که لازم است فراهم می نماید. آن ورودی خون ناخالص را تنظیم می کند وکنترل می کند مراحل آن را وبه مقصد درمقداری  که مورد نیاز است می فرستد. آن نیازهای خونی به بدن انسان را درحالت عادی وهمچنین دربحران فراهم واجرا می کند.
MIS نیازهای گوناگونی را ازمیان تنوع سیستم ها ازقبیل سیستم های پرسنلی، سیستم های تحلیلی، سیستم های مدل دارد. سیستم های حامی تصمیم را ایفا می نماید. MIS درطرح استراتژیک، کنترل مدیریت، کنترل عملیاتی وپروسه کار اداری کمک می کند. MIS به پرسنل دفتری درکار اداری کمک می کند به پرسش های کاری آنها درحیطه اطلاعات موجود  پاسخ دهد، همچنین به وضعیت ضبط خاص ومرجع هایی با توجه به تنوع اسناد موجود پاسخ دهد. MIS به پرسنل مدیران میانی با فراهم کردن اطلاعات برای طرح، جدول سازی وکنترل کمک می کند وبه آنها بیشتر درتصمیم سازی درسطح عملکردها کمک می کند تا خروج از وضعیت کنتر را تصحیح کند. MIS درمدیریت میانی درطرح کوتاه زمانی، هدف گذاری وکنترل نمودن عملکردهای تجارت کمک می کند. آن با بکارگیری ابزارهای مدیریتی طرح دار وکنترلی حمایت گردیده است. MIS به مدیریت درسطح بالا دروضعیت نهایی، طرح استراتژیکی وظاهر کردن طرح های تجاری واجرایشان کمک می کند.
page : 8
MIS نقش ایجاد اطلاعات، ارتباط، تشخیص شکل را ایفا می کند، ودرسطح تصمیم سازی کمک می کند.MIS، بنابراین نقش اساسی درمدیریت، اداره وعملیات یک سازمان  بازی می کند.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 18

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط