مقاله قدرت مدیران با اثربخشی ارتباطات سازمانی

دانلود مقاله قدرت مدیران با اثربخشی ارتباطات سازمانی

مقدمه
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین منابع مختلف قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می باشد سوال پژوهش این است که :
ایا منابع مختلف قدرت مدیران با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد؟
در جهت تحقق هدف پژوهش حاضر و رسیدن به پاسخ سوال پژوهشی، فعالیتهای میدانی با استفاده از پرسشنامه و در جامعه آماری مورد نظر انجام گرفت.
سپس تجزیه و تحلیلهای آماری بر روی داده ها انجام شد و بر اساس این تجزیه و تحلیلها ، نتایج پژوهشی حاصل شد.

تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
در تجزیه و تحلیل داده‌ها یا بررسی فرضیات به وسیله روشهای آمار استنباطی ارتباط معنادار بین منابع مختلف مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. در واقع رابطه تمامی منابع مختلف مدیران بر اساس تقسیم بندی فرنچ وراون شامل منابع قدرت پاداش، اجبار، مرجعیت ، تخصص و قانونی با اثربخشی ارتباطات سازمانی تایید شد.
گرچه علی رغم بررسیهای متعدد، تحقیقی مطابق تحقیق حاضر یافت نشد اما شواهد و مدارکی از تحقیقات پیشین در اختیار است که یافته‌های پژوهش حاضر را تأیید و یا تکمیل می‌نماید.
به نقل از فخیمی (۱۳۷۹) قدرت به عنوان مهمترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. وی قدرت را بخشی مهم و تأثیر گذار در حیات سازمانی و مؤثر در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان می‌داند.
پارسائیان و اعرابی (۱۳۷۶) قدرت، رهبری و تصمیم‌گیری (علنی و یا غیر علنی) را به فرآیند ارتباطات وابسته می دانند زیر به نظر آنان بدون وجود اطلاعات این فرآیندها بی‌معنی خواهند شد.
فخیمی (۱۳۷۹)‌ ارتباطات در سازمان را موجد قدرت و وسیله‌ای برای به کارگرفتن بهینه اختیارات قانونی و اداری و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازمانی می‌داند. به وی نظر ارتباطات اغلب به صورت موازی در کناری مجاری اختیارات رسمی قررا دارد و عامل تسهیل کار در سازمان می‌باشد و ادامه فعالیتها به گونه‌ای مثبت ومفید بدون وجود شبکه‌‌های ارتباطی کارآمد امکان چندانی ندارد


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 100

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط