مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

Recreational and open space uses paper

مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

فراغت:

 مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، ۱۳۷۹ )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به ۶ دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  ۲ ) فعالیت های اجتماعی  ۳ ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   ۴ ) فعالیت های ورزشی  ۵  ) فعالیت تفریح وگردش  ۶ ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، ۱۳۸۰ )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

 –

فهرست مطالب

مقدمه : ۲

فراغت: ۲

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی : ۳

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی : ۳

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری : ۳

۱ – فضاهای بازی: ۴

۱ـ۱ـ مشخصات انواع فضاهای بازی : ۵

۲-۱ – طبقه بندی زمینهای بازی : ۶

۳ـ ۱ ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی : ۸

۴ـ۱ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی : ۱۰

۵ـ۱ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی : ۱۱

تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهرها: ۱۳

۲ـ ۱ ـ طبقه بندی تفرجگاههای طبیعی : ۱۴

۳ـ۱ ـ اصول کاربری و استفاده از تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهری: ۱۶

الگوی چشم انداز فضاهای طبیعی : ۱۸

فضاهای موازنه اکولوژیکی : ۱۹

منابع و ماخذ : ۲۵


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 25

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط