مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان ابهر

دانلود مقاله مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان ابهر

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .
فرضیه :
بین شاغلین دارای  شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .
که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای ۲۸ سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری  t  متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان  دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۵% می باشد .

مقدمه

در طول قرن بیستم بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی، روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی و پزشکی شده است تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است .

اوضاع اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نابه سامان جهان و بار مشکلات اجتماعی و محیطی و روانی واکنش های بیمارگونه بسیاری از افراد و جوامع به وجود آورده است .

فهرست     
چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم
فرضیه تحقیق
فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق
تعریف
تاریخچه
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران
اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه
علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی
تفاوتهای فردی در کار
جنبه های تفاوتهای فردی
تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی
روشهای سنجش تفاوتهای فردی
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان
کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش
فرضیه های مربوط به فرد و شغل
آزمونهای استخدامی
مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل
موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل
ایجاد فرضیه
تعیین معیارها
اجرای آزمون
بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری
فصل سوم:جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
معرفی آزمون گلدنبرگ
روش تحقیق
فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه فصل چهارم
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد
یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها
جدول ۲-۴ مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ
منابع و ماخذ


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 90

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط