مقیاس تعارض نقش جنسیتی انیل و همکاران

Gender Role Conflict Scale O'Neill et al.

دانلود مقیاس تعارض نقش جنسیتی انیل و همکاران
(شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)
مقیاس تعارض نقش جنسیتی توسط ا.نیل و همکاران در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است که از ۳۷ گویه و ۴ خرده مقیاس موفقیت، قدرت، رقابت (۹ سوال)، هیجان پذیری محدود (۱۲ سوال)، رفتار عاطفی محدود با سایر مردان (۹ سوال) و تعارض میان کار و روابط خانوادگی (۷ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش تعارض نقش جنسیتی در افراد بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۶ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «نسبتاً مخالفم»، «کمی مخالفم»، «کمی موافقم»، «نسبتاً موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه
در مطالعه چمی کارپور و همکاران (۱۳۹۱)، مقدار آلفای کرونباخ برای نمره ی کلی مقیاس تعارض نقش جنسیتی برابر ۸۱/۰ و برای عامل موفقیت، قدرت، رقابت برابر ۷۴/۰، عامل هیجان پذیری محدود ۷۸/۰، عامل رفتار عاطفی محدود با سایر مردان ۷۲/۰ و برای عامل تعارض میان کار و روابط خانوادگی برابر ۷۰/۰ بود. در بین چهار عامل اصلی تعارض نقش جنسیتی، عامل هیجان پذیری محدود از بیشترین اعتبار و عامل تعارض میان کار و روابط خانوادگی از کمترین اعتبار برخوردار بوده است.

هدف: بررسی ابعاد مختلف تعارض جنسیتی (تعارض میان کار و خانواده، رفتار عاطفی محدود با مردان، هیجان پذیری محدود، موفقیت/ قدرت/ رقابت)
تعداد سوال: ۳۷
تعداد بعد: ۴
پایایی و روایی: دارد (خارجی و ایرانی )
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص است)
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی)
تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: ورد افیس word
پرسشنامه کاملا استاندارد است


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 8

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط