پاورپوینت اقیانوس قرمز و آبی

پاورپوینت اقیانوس قرمز و آبی به بررسی استراتژی‌های رقابتی در بازار می‌پردازد. اقیانوس قرمز نماد صنایعی است که با رقابت شدید و محدودیت‌های مشخص مواجه هستند، در حالی که اقیانوس آبی نشان‌دهنده صنایعی است که هنوز کشف نشده و بدون رقابت هستند، بنابراین پتانسیل رشد و سودآوری بالایی دارند. استراتژی اقیانوس آبی شامل شش اصل است: تجدید ساختار مرزهای بازار، تمرکز بر تصویری بزرگ، دستیابی به تقاضای فراتر از وضع موجود، پایه‌ریزی مراحل استراتژیک، غلبه بر موانع کلیدی سازمان، و تعبیر فرآیند اجرای استراتژی در تدوین استراتژی.

اقیانوس قرمز و آبی

اقیانوس قرمز و آبی چیست؟

در بیست و پنج سال گذشته تمرکز اصلی تفکرات سیستمی بروی استراتژِی های رقابتی بوده است. بازار یک فضای محدود در نظر گرفته می شود و شرکتها با استراتژی های رقابت محور سعی در جذب سهم بیشتری از این بازار دارند و در نهایت منفعت یک شرکت و بدست آوردن سهم بیشتر بازار مصادف است با ضرر و از دست دادن بازار برای دیگری.

به نظر چان کیم «آفرینش یک بازار جدید (یا یک فضای جدید در بازار فعلی) که در آن هیچ رقیبی وجود ندارد و بدین ترتیب رقابت را بی معنی کردن، این همان اقیانوس آبی است».

فرض کنید بازار جهانی از دو دسته اقیانوس تشکیل شده است: اقیانوس آبی و قرمز. اقیانوس قرمز معرف کلیه صنایعی هستند که امروزه وجود دارند. اقیانوس های قرمز فضاهای شناخته شده بازار هستند. در اقیانوس قرمز، محدودیتها و حد و مرزهای صنایع تعریف شده و مورد پذیرش واقع گردیده اند و همچنین قوانین بازی رقابت مشخص هستند.

در اقیانوس قرمز شرکتها سعی می کنند تا به عملکرد بهتری نسبت به رقبا دست یافته، تا بدین ترتیب سهم بیشتری از تقاضای بازار را از آن خود کنند. از آنجایی که اقیانوس قرمز پرجمعیت اند، احتمال سودآوری و رشد در آنها کم می باشد. در اقیانوس قرمز رقابت کشنده میان شرکتها آب اقیانوس را قرمز و خون آلود کرده است.

اقیانوس آبی، کلیه صنایعی هستند که در حال حاضر وجود ندارند. اینها فضاهای ناشناخته بازار می باشند. از اقیانوس آبی هیچ بهره برداری صورت نگرفته است و هیچ رقیبی در آنها وجود ندارد، بنابریان در اقیانوس های آبی پتانسیل بالایی برای رشد و سودآوری وجود داشته و تقاضای بالقوه بالایی برای محصولات و خدمات این اقیانوس ها وجود دارد. خالق اقیانوس خود می تواند قوانین و حد و مرزهای صنعت را مشخص کند. اگر چه تعدادی از اقیانوس های آبی وجود دارند که فراسوی حد و مرزهای صنایع فعلی آفریده شده اند، اما اغلب آنها در داخل همین اقیانوس قرمز و از طریق توسعه حد و مرزهای صنایع فعلی خلق گردیده اند. در اقیانوس آبی رقابت بی معناست، زیرا هنوز قوانین بازی تدوین نشده اند.

معرفی استراتژی های اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی متشکل از شش اصل می باشد که اصول تدوین آن عباتند از :

مرحله اول) تجدید ساختار مرزهای بازار :

از نو ساختن مرزهای بازار به منظور جدا شدن از رقابت و آفرینش اقیانوس آبی است.

مرحله دوم) تمرکز بر تصویری بزرگ:

پس از آشنایی با مسیرهای آفرینش اقیانوس آبی باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان فرایند برنامه ریزی استراتژیک را با متمرکز شدن بر یک تصویر بزرگ همسو ساخت و این ایده ها را در ترسیم نقشه استراتژی شرکت به منظور دستیابی به یک اقیانوس آبی بکار گرفت.

دستیابی به تقاضای فراسوی وضع موجود

چگونه وسعت اقیانوس آبی که خلق کرده اید را بیشینه می سازید؟ این پرسش ما را به یکی از اصول استراتژی اقیانوس آبی هدایت می کند: یعنی دستیابی به تقاضایی فراسوی وضع موجود.این اصل یکی از عناصر کلیدی رسیدن سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی یعنی نوآوری ارزش است. با ادغام کردن منابع تقاضا و حداکثر ساختن تقاضا برای محصول/خدمت جدید، ریسک مقیاس مرتبط با خلق یک فضای بازار جدید تقلیل خواهد یافت. تمرکز شرکت شما بر کدامیک از دو گزینه ممکن است معطوف باشد:
تصرف سهم بیشتری از مشتریان موجود.

تبدیل غیر مشتریان صنعت به یک منبع جدید تقاضا

آیا شما در حوزه محصولات/خدمات ارائه شونده شرکت خود، در جستجوی مشخصه های مشترک کلیدی هستید که از دیدگاه کلیه مشتریان ارزش به حساب می آید؟ یا تلاش می کنید تا با بخش بندی بازار و در نتیجه سفارش سازی محصولات و خدمات مطابق با سلیقه هر گروه از مشتریان، تفاوتهای موجود در اولویتهای مشتریان را بپذیرید؟ برای دست یافتن به منابع تقاضایی فراتر از مشتریان فعلی، پیش از مشتریان به غیر مشتریان، پیش از تفاوتها به مشترکات و پیش از بخش بندی بازار در رابطه با یکپارچگی تفکر کنید.

فهرست مطالب

خلاصه ایی از تعاریف اقیانوس آبی و قرمز
بررسی استراتژی های اقیانوس آبی شامل:
تجدید ساختار مرزهای بازار
تمرکز بر تصویری بزرگ
دستیابی به تقاضایی فرا سوی وضع موجود
پایه ریزی صحیح مراحل استراتژیک
غلبه بر موانع کلیدی سازمان
تعبیه فرآیند اجرای استراتژی در فرآیند تدوین استراتژی
منابع و مآخذ


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 40

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط