پاورپوینت در مورد لیپیدها

لیپیدها گروهی از ترکیبات آلی هستند که شامل چربی‌ها و روغن‌ها می‌شوند. این ترکیبات اساسی در ساختار سلول‌ها حضور دارند و در علاوه بر انرژی فراهم کردن، در حفاظت از اعضاء داخلی بدن نقش دارند.

پاورپوینت در مورد لیپیدها

لیپیدها و طبقه بندی آنها
​​​​​​​لیپیدها: دسته ای از ماکروملکول ها هستند که در حلال های آلی مانند اتر و کلروفرم حل می شوند

۱)لیپیدهای ساده
الف: چربی ها و روغن ها (آسیل گلیسرول ها)

ب: موم ها (واکس ها)
۲) لیپیدهای کمپلکس

الف: فسفولیپیدها
ب: گلیکولیپیدها (گلیکواسفگولیپیدها)

۳) سایر لیپیدها مانند سولفولیپیدها، آمینولیپیدها (لیپوپروتئینها)،استروئیدها، پروستاگلاندینها

لیپیدها و طبقه بندی آنها
1)اسیدهای چرب
2) تری آسیل گلیسرول ها
3) گلیسروفسفولیپیدها
4) واکس ها
5) پروستاگلاندین ها و پروستانوئیدها: از اسید چرب ساخته می شوند توسط یک آنزیم اختصاصی
6) استروئیدها : هورمون های استروئیدی و کلسترول

چربی ها و روغن ها
چربی ها و روغن ها: دسته ای از لیپیدها هستند که از پیوند استری بین یک اسید چرب و گلیسرول به دست می آیند
1)اسیدهای چرب: یک هیدروکربن (زنجیره هیدروکربنی) که در یک انتها دارای یک کربوکسیلیک اسید می باشد
2) گلیسرول (گلیسرین): یک الکل با 3 گروه الکلی است .

پیوند استری
پیوند استری: پیوندی است که بین یک گروه OH و یک گروه کربوکسیلیک اسید و خارج شدن یک ملکول آب تشکیل می شود.

اسیدهای چرب:
اسید چرب اشباع: اسید چربی که تمام پیوندهای کربن به کربن آن از نوع تک پیوند است
اسید چرب غیراشباع: اسید چربی که دارای حداقل یک پیوند دو گانه در ساختار خود است


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 37

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط