پاورپوینت مطالعات ژئوالکتریک

پاورپوینت مطالعات ژئوالکتریک به بررسی روش مقاومت ویژه الکتریکی در شناسایی ناهمگنی‌ های زیرزمینی می‌ پردازد. این روش با جمع‌آوری داده‌های صحرایی، مدلسازی نرم‌افزاری و تفسیر نتایج، به تعیین ضخامت رسوبات آبرفتی، شناسایی گسل‌ ها و زون‌ های خرد شده کمک می‌کند. آرایه شلومبرژه و نرم‌افزارهای IPI2WIN و Res1dinv ابزارهای اصلی در این مطالعات هستند. نتایج این روش با صحت بالایی در پردازش و اکتشاف چاه‌های آب و مطالعات آب منطقه‌ای استفاده می‌شوند و از تفسیرهای سلیقه‌ای جلوگیری می‌کنند.

مطالعات ژئوالکتریک

مقدمه

هدف از مقاومت ویژه الکتریکی و کاربرد آن در اکتشاف
هدف روش مقاومت ویژه الکتریکی، شناسایی ناهمگنی‌های مقاومت ویژه در زیر زمین می‌باشد. بنابراین، هرچه اندازه این ناهنجاری‌ها بزرگ‌تر باشد امکان شناسایی آن‌ها توسط روش مقاومت ویژه الکتریکی بیشتر خواهد بود.

هدف از اکتشاف آب زیرزمینی:

  • تعیین ضخـامت رسوبات آبرفتی
  • تعیین و تفکیک رسوبات آبـرفتی درشت دانه و ریزدانه
  • شناسـایی گسل ها و زون های خـرد شده

روش کار

  • مراحل انجام یک مطالعه هیدروژئوفیزیک با استفاده از روش مقاومت سنجی الکتریکی
  • جمع آوری داده های صحرایی مورد نیاز با دستگاه های ژئوالکتریک که در انواع مختلف داخلی و خارجی وجود دارد.
  • مدلسازی و انجام کارهای نرم افزاری که مهم ترین نرم افزارها در این پردازش ها IPI2WIN-Res1dinv است.
  • بررسی و تفسیر نتایج به دست آمده تا ارائه نقطه حفاری مناسب

آرایه مورد استفاده در اکتشاف منابع آب زیرزمینی

آرایه شلومبرژه به طور سنتی از رایج ترین آرایه های استفاده شونده در بررسی سونداژهای مقاومت ویژه است. این آرایه برای فواصل الکترودهای جریانی کوچک به ساختارهای افقی حساس است و برای فواصل الکترودهای جریانی بزرگ به ساختارهای قائم حساس است. در مناطقی که هر دو نوع ساختار زمین شناسی افقی و عمودی پیش بینی می شوند، این آرایه در مقایسه با آرایه ونر و دوقطبی- دوقطبی بهتر است. عمق میانه پی جویی برای این آرایه در حدود ده درصد بیشتر از آرایه ونر است. قدرت سیگنال در این آرایه نسبت به ونر کمتر است اما بزرگ تر از آرایه دوقطبی- دوقطبی است.

در مقایسه با آرایه قطبی- دوقطبی دو مرتبه بزرگ تر است. آرایه شلومبرژه پوشش افقی آن اندکی بهتر در مقایسه با آرایه ونر است. در آرایه ونر هر سطح داده ای سه نقطه کمتر از سطح داده قبلی دارد و این در حالی است که برای آرایه ونر- شلومبرژه برای هر سطح داده دو نقطه کمتر از سطح داده قبلی دارد. پوشش افقی در آرایه ونر- شلومبرژه اندکی عریض تر نسبت به آرایه ونر است، اما کوچک تر در مقایسه با آرایه دو قطبی- دوقطبی است. چگونگی برداشت با این آرایه و محاسبه ضریب آرایش هندسی نمایش داده شده است.

فهرست مطالب

مقدمه
روش کار
آرایه مورد استفاده
نرم افزارهای مورد استفاده
نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف روش مقاومت ویژه الکتریکی، شناسایی ناهمگنی‌های مقاومت ویژه
در زیر زمین می‌باشد . بنابراین، هرچه اندازه این ناهنجاری‌ها بزرگ‌تر باشد امکان شناسایی آن‌ها توسط روش مقاومت ویژه الکتریکی بیشتر خواهد بود.
هدف از اکتشاف آب زیرزمینی:
تعیین ضخـامت رسوبات آبرفتی
تعیین و تفکیک رسوبات آبـرفتی درشت دانه و ریزدانه
شناسـایی گسل ها و زون های خـرد شده


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 13

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط