کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی

کتاب آمار و احتمالات مهندسی نوشته نادر نعمت الهی یک منبع جامع و کامل برای مفاهیم آمار و احتمال در مهندسی است. این کتاب شامل فصولی نظیر آمار توصیفی، احتمال، متغیرهای تصادفی، امید ریاضی، توزیع‌های احتمال، توزیع‌های نمونه‌ای، نظریه برآوردیابی، آزمون فرض‌های آماری، و رگرسیون خطی و همبستگی است. هر فصل شامل توضیحات مفهومی، تمرینات و مسائل حل شده است که به درک بهتر مطالب کمک می‌کند.

کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی

فهرست مطالب
فصل اول – آمار توصیفی
۱٫۱ آمار چیست ؟
۲٫۱ آمار توصیفی
۳٫۱ جدولهای آماری
۴٫۱ نمودارهای آماری
۵٫۱ خلاصه کردن داده ها در چند عدد
۶٫۱ تمرینات

فصل دوم – احتمال
۱٫۲ مقدمه
۲٫۲ فضای نمونه و پیشامد
۳٫۲ احتمال
۴٫۲ چند قانون احتمال
۵٫۲ قواعد شمارش
۶٫۲ مدل احتمال روی فضای نمونه نامتناهی
۷٫۲ احتمال شرطی
۸٫۲ فرمول احتمال بیز و فرمول تفکیک احتمال
۹٫۲ مسائل حل شده
۱۰٫۲ تمرینات

فصل سوم – متغیرهای تصادفی
۱٫۳ مفهوم متغیر تصادفی
۲٫۳ توزیع احتمالات گسسته
۳٫۳ توزیع احتمالات پیوسته
۴٫۳ توزیع احتمالات توام دو متغیره
۵٫۳ توزیع احتمالات چند متغیره
۶٫۳ مسائل حل شده
۷٫۳ تمرینات

فصل چهارم – امید ریاضی
۱٫۴ مفهوم و تعریف امید ریاضی
۲٫۴ امید ریاضی تابعی از یک یا چند متغیر تصادفی
۳٫۴ قوانین امید ریاضی
۴٫۴ امید های ریاضی خاص
۵٫۴ امید ریاضی و واریانس شرطی
۶٫۴ مسائل حل شده
۷٫۴ تمرینات

فصل پنجم – برخی توزیع های احتمال
۱٫۵ مقدمه
۲٫۵ توزیع برنولی
۳٫۵ توزیع دو جمله ای
۴٫۵ توزیع فوق هندسی
۵٫۵ توزیع پواسون
۶٫۵ توزیع دو جمله ای منفی
۷٫۵ توزیع هندسی
۸٫۵ توزیع یکنواخت گسسته
۹٫۵ توزیع یکنواخت پیوسته
۱۰٫۵ توزیع نمایی
۱۱٫۵ توزیع نرمال
۱۲٫۵ مسائل حل شده
۱۳٫۵ تمرینات

فصل ششم – توزیع های نمونه ای
۱٫۶ نمونه تصادفی و توزیع نمونه ای
۲٫۶ توزیع نمونه ای میانگین نمونه X
۳٫۶ توزیع نمونه ای واریانس نمونه S2
۴٫۶ توزیع نمونه ای
۵٫۶ توزیع نمونه ای اختلاف میانگین ها
۶٫۶ توزیع نمونه ای نسبت واریانس های نمونه
۷٫۶ تمرینات

فصل هفتم -نظریۀ برآوردیابی
۱٫۷ استنباط آماری
۲٫۷ برآورد پارامتر مجهول جمعیت
۳٫۷ برآورد میانگین جمعیت
۴٫۷ برآورد واریانس جمعیت
۵٫۷ برآورد تفاضل میانگین دو جمعیت
۶٫۷ برآورد نسبت واریانس دو جمعیت
۷٫۷ تمرینات

فصل هشتم – آزمون فرضهای آماری
۱٫۸ مفاهیم اولیه
۲٫۸ آزمونهای فرضهای آماری روی پارامترهای جمعیت
۳٫۸ آزمون برازندگی
۴٫۸ تمرینات

فصل نهم – رگرسیون خطی و همبستگی
۱٫۹ مقدمه
۲٫۹ رگرسیون مادۀ خطی
۳٫۹ استنباط آماری روی ظرایب رگرسیونی
۴٫۹ ضریب همبستگی خطی
۵٫۹ تمرینات


فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 125

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط