آخرین محصولات

پرسشنامه تنظیم هیجان گراس (ERQ)

پرسشنامه تنظیم هیجان گراس (ERQ)

01 فوریه 24
پرسشنامه ذهن آگاهی بائر FFMQ

پرسشنامه ذهن آگاهی بائر FFMQ

01 فوریه 24
پرسشنامه ارزیابی نگرش فرد به تصویر بدنی خویش

پرسشنامه ارزیابی نگرش فرد به تصویر بدنی خویش

24 ژانویه 24
پرسشنامه توانایی فراشناخت مدیران

پرسشنامه توانایی فراشناخت مدیران

24 ژانویه 24
پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی

16 ژانویه 24
پرسشنامه رضایت مشتری الحواری و وارد

پرسشنامه رضایت مشتری الحواری و وارد

02 فوریه 22
پرسشنامه استاندارد تشخیص شغلی

پرسشنامه استاندارد تشخیص شغلی

31 ژانویه 22
پرسشنامه نگرش سنج مذهبی گلریز و براهنی

پرسشنامه نگرش سنج مذهبی گلریز و براهنی

31 ژانویه 22
پرسشنامه نقش جنسیتی بم

پرسشنامه نقش جنسیتی بم

25 اکتبر 21
پرسشنامه استاندارد محقق ساخته آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی(صیرفی، ۱۳۹۴)

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی(صیرفی، ۱۳۹۴)

24 جولای 18
پرسشنامه استاندارد محقق ساخته آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت (عسکری،۱۳۸۸)

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت (عسکری،۱۳۸۸)

24 جولای 18
پرسشنامه استاندارد محقق ساخته امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در مدارس راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان (زرینی، ۱۳۹۲)

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در مدارس راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان (زرینی، ۱۳۹۲)

24 جولای 18
پرسشنامه استاندارد محقق ساخته: امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور(عبدالله زاده، ۱۳۹۳)

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته: امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور(عبدالله زاده، ۱۳۹۳)

24 جولای 18
پرسشنامه استاندارد محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی(نخعی، ۱۳۹۳)

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی(نخعی، ۱۳۹۳)

24 جولای 18
پرسشنامه استاندارد محقق ساخته بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی(خرم رو، ۱۳۹۳)

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی(خرم رو، ۱۳۹۳)

24 جولای 18