آخرین محصولات

ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشر تکنولوژی

ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشر تکنولوژی

12 دسامبر 16
ترجمه مقاله ارزش برنامه ریزی تجاری

ترجمه مقاله ارزش برنامه ریزی تجاری

09 آگوست 15
ترجمه مقاله بررسی استراتژی های پاسخ به بحران یک سازمان غیر انتفاعی

ترجمه مقاله بررسی استراتژی های پاسخ به بحران یک سازمان غیر انتفاعی

11 ژوئن 15
مقاله ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

مقاله ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

24 می 15
دانلود ترجمه مقاله اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

دانلود ترجمه مقاله اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

24 می 15
ترجمه مقاله احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

ترجمه مقاله احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

18 فوریه 15
چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

07 فوریه 15
اهمیت مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در پویایی دانش سازمانها

اهمیت مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در پویایی دانش سازمانها

07 فوریه 15
بهبود خروجیهای کارمند؛ تأثیرات وابسته (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

بهبود خروجیهای کارمند؛ تأثیرات وابسته (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

07 فوریه 15
چگونه رهبران بر رفتار ابتکاری کارکنان تأثیر می گذارند؟

چگونه رهبران بر رفتار ابتکاری کارکنان تأثیر می گذارند؟

07 فوریه 15
اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

01 فوریه 15
مقاله ترجمه شده بازاریابی ورزشی (۲۰۱۴ elsevier)

مقاله ترجمه شده بازاریابی ورزشی (۲۰۱۴ elsevier)

01 فوریه 15
تعادل کار زندگی؛ شما آن را چگونه معنی می کنید؟

تعادل کار زندگی؛ شما آن را چگونه معنی می کنید؟

24 دسامبر 14
سیستمهای مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی؛ رویکرد اکولوژی جمعیت

سیستمهای مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی؛ رویکرد اکولوژی جمعیت

24 دسامبر 14
سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای

سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای

24 دسامبر 14