تحقیق بررسی رابطه هیجان خواهی با پرخاشگری و معدل در دانش آموزان

تحقیق بررسی رابطه هیجان خواهی با پرخاشگری و معدل در دانش آموزان

چکیده:
هدف از پژوهش حاظر بررسی میزان هیجان خواهی و ارتباط آن با خاشگری در نواجوانان پسر مقطع دبیرستان در شهرستان بروجن است. افزاد مورد مطالعه ی تحقیق ۷۲ نفر می باشند. دراین پژوهش از نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ابزارمورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از پرسشنامه هیجان خواهی ماروین زاکرمن، پرسش نامه ی پرخاشگری AGQ و برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استنباطی شد . نتایج به دست آمده فرضیه های این پژوهش را تأکید کرد و نشان داد بین هیجان خواهی دانش آموزان و پرخاشگری آنان رابطه معنا دار وجود دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول
۱-۱- چکیده 
۲-۱- مقدمه
۳-۱- تعریف اصططلاحات
فرضیه های پژوهش
۵-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
۶-۱- تعریف بلوغ و نوجوانی
۷-۱- دگرگونی های رشد نوجوانی
تاثیر تغییرات بلوغ جنسی بر شخصیت نوجوان
عوامل اجتماعی تعامل میان افراد
این مشکلات عبارتند از
محیط خانواده
رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی
۸-۱- روابط اجتماعی نوجوان در مسیر تحول رشد اجتماعی
۹-۱- رفتارهاِِی مرضی اجتماعی نوجوان
۱۰-۱- اهمیت خانواده در دوران نوجوانی  
۱۱-۱-  حس استقلال طلبی در نوجوانی
۱۲-۱- هویت یابی و بحران هویت نوجوانان 
رشد هویت 
۱۳-۱- تعریف هیجان خواهی
ویژگی های افراد هیجان خواه
۱۵-۱-تفاوتهای رفتاری در افراد هیجان خواه
۱۶-۱- ماهیت هیجان خواهی
۱۷-۱- اساس بیولوژیکی هیجان خواهی
۱۸-۱- هیجان خواهی و برونگرایی و درونگرایی
۱۹-۱- هیجان خواهی در ارتباط با مواد مخدر
۲۰-۱- بی تکلفی و بزهکاری در هیجان خواهان
۲۱-۱- هیجان خواهی و ورزش
۲۲-۱- سبک تفکر و خلاقیت در هیجان خواهان
۲۳-۱- احساس جویی
۲۴-۱- تعریف پرخاشگری
۲۵-۱- علل پرخاشگری
عوامل خانوادگی
عوامل شخصیتی
وقایع تلخ گذشته
ناکامی
ژنتیک و عملکرد سیستم عصبی و هورمونی
عوامل اجتماعی
طرز نگرش افراد
فصل دوم
روش نمونه گیری
۲-۲- ابزار های بکار رفته
۳-۳- ابزارها و روش جمع آوری اطلاعات
۳-۴- مقیاس هیجان خواهی
۵-۳-مقیاس پرخاشگری AGQ 
روش نمره گذاری پرسش نامه
اعتبار روایی پرسشنامه
۶-۳- روش اجرا
۹-۳- نتیجه گیری
۱۰-۳- منابع و مأخذ

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی
در قالب فایل word و قابل ویرایش


فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 42

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط