تحلیل دینامیکی سازه ها با روش ریتز RITZ METHOD

روش ریتز یکی از روش‌های عددی قدرتمند برای تحلیل دینامیکی سازه ها است. این روش بر پایه تقریب میدان جابجایی با استفاده از توابع پایه از پیش انتخاب شده، معادلات حاکم بر ارتعاشات سازه را به معادلات جبری ساده‌تر تبدیل می‌کند.

تحلیل دینامیکی سازه ها با روش ریتز RITZ METHOD

تحلیل مودال
تحلیل مودال برای بدست آوردن مدهای ارتعاشی سازه به کار می رود. مدها برای فهم رفتار سازه مفید هستند. همچنین می توان از مدها در تحلیل های تاریخچه زمانی مودال و طیف پاسخ استفاده کرد.

با ایجاد یک حالت تحلیل و تنظیم نوع مودال برای آن حالت تحلیل می توان یک تحلیل مودال تعریف کرد. به تعداد دلخواه می توان حالت تحلیل مودال تعریف کرد.
هنگام تنطیم پارامترهای تحلیل مودال دو نوع حالت تحلیل مودال جهت انتخاب وجود دارد.

تحلیل بردارهای ویژه مدهای ارتعاشی و فرکانس های سازه را در حالت ارتعاش ۀزاد و بدون میرایی بدست می آید. این مدهای طبیعی دیدی سریع از از رفتار سازه در اختیار طراح قرار می دهند.
تحلیل بردارهای ریتز مدهای ارتعاشی تحریک شده با یک بارگذاری خاص را می یابد. بردارهای ریتز برای استفاده در روش مودال تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل طیف پاسخ پایه ای بهتر از بردارهای ویژه ایجاد می کند.

در تحلیل مودال می توان از سختی سازه بارگذاری نشده (شرایط اولیه صفر) استفاده کرد. یا این که می توان از سختی حاصل در آخرین مرحله غیر خطی (استاتیکی یا تاریخچه زمانی مودال با انتگرال مستقیم) استفاده کرد.

با استفاده از سختی حاصل در انتهای یک حالت تحلیل غیر خطی ، می توان مدهای سازه را با اعمال اثرات محاسبه کرد. همچنین می توان اثرات ساخت مرحله ای یا حالت تغییر شکل غیر خطی قابل توجه در اثر زلزله های بزرگ را لحاظ کرد.

تحلیل دینامیکی سازه ها با استفاده از روش ریتز بطور کامل 25 صفحه در قالب PDF شده است.


فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 25

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط