ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

در این مطلب از سایت دانلود بانک مقالات فارسی ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس (دانلود تحقیق و مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی رشته اقتصاد) را به صورت فایل WORD  و قایل ویرایش برای شما کاربران گرامی گردآوری کرده ایم که دارای ۱۵ صفحه می باشد

ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس – ۲۰۱۴
Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan – 2014

چکیده :
رفتار اقتصادی شرکت ها اهمیت زیادی به دلیل این رفتار اثر بزرگی را در عملکرد شرکت دارد. رفتار اقتصادی در کشور پاکستان به سختی درک شده است. در حال حاضر مطالعه و تجزیه و تحلیل تاثیر نسبت بازده سود قیمت در بازنظر دارد. ده سهام را در همچنین رابطه اندازه و قیمت سهام مشخص شد. در مطالعه حاضر داده از ۱۱۱ بازار بورس کراجی غیر مالی برای دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۸ در شرکت ها ذکر شده است. تاثیر عملکرد سود سهام و قیمت درآمد بر بازده سهام با استفاده اثر مدل ثابت تعیین شد.

مطالعه های یافته شده نشان می دهد که اندازه و نسبت درآمد شرکت ها تاثیر مثبت درقیمت سهام قابل توجهی داشته است.

رابطه معنی داری بین عملکرد سود و قیمت سهام وجود دارد. همچنین این یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران می توانند معیارهای سرمایه گذاری های که در استخدام اندازه شرکت اعمال می شود و قیمت ناهنجاری نسبت درآمد به کسب غیر طبیعی بازگشت می دهد.

مقدمه :
مهمترین بخش از اقتصاد بازار سهام است. شرایط اقتصادی کشور حکم است.اندازه گیری بازار سهام آن از طریق عملکرد (بشیر و همکاران )(۲۰۱۱) در پایان سال ۲۰۰۹، ۶۵۱ اوراق بهادار در شرکت بورس کراجی قرارداشت. سرمایه پرداخت شده بابای rs بود. ۸۹۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تولید ناخالص داخلی آن ۶ درصد بوده در پایان سال ۲۰۰۹ کل ارزش بازار RS بوده ۲۸۹۰ میلیارداست. سرمایه ی بازار کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص است که بسیار کم است. سودآوری شرکت از سال ۲۰۰۶ (۲۰۰۹GOP)کاهش یافته است. در میان سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ سودمالیاتی برای شرکت ها ۷۷ درصد کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال نسبت به سال ۲۰۰۸ سود پس از کسر مالیات۶۷ درصد کاهش و در سال ۲۰۰۹ تاثیر محیط زیست عامل سخت بودن (۲۰۰۹GOP)را جلوه می دهد. در کشور قانون بدو وضعیت سفارش، بحران ترازپرداخت واستهلاک روبیه واحد پول نقره ، هندوستان بیش از ۲۰% ، همه ی ترکیب انرژی کاهش سود (۲۰۰۹،GOP)را دشوار کرد.

افزایش سهم Stander 100kse33% است.
درون خطی با داشتن بهبود بیشتر در بازارهای سهام است. در پایان سال ۲۰۰۹ نسبت سود سهام به همان  است که ۱۱ درصد است. شرکت پرداخت سود سهام به همان است که ۱۱ درصد است.
شرکت پرداخت سود سهام توسط بخش ۸۰۶۰ درصد رشد درمقایسه با ۸۰۸۳درصد درسال ۲۰۰۸ انجام داده بود.
Earnings هر سهم پس از کسر مالیات که روبیه بود.
۶۰/۲ درصد درهر سهم در سال ۲۰۰۸ به روبیه افزایش یافته است. سهم در سال ۲۰۰۹BSA.) این نسبت های مالی که قدرت های مالی یک شرکت را نشان می دهد. اگر سرمایه گذاران این قدرت جذب درآمد بالا و دارایی بالا را افزایش آن ها می توانند سهامهایی که رشد بالا دارد و افزایش دهند Returnsionغیر طبیعی را کسب نکنند. بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۲۰ درصد است که بسیار کم است. شرکت سودآوری است که از سال ۲۰۰۶(۲۰۰۹،GOP)کاهش یافته است.
در چند دهه گذشته تحلیلگران مالی در تلاش برای کشف مدل های مناسب برای ارزش سهام هستند  ارزش گذاری سهام را می توان اثر با راه های بسیاری تعیین کرده مهمترین در میان تحلیل گران تخفیف سود سهام و سود چند برابر است. برخی از مقالات در امور مالی نشان می دهد که نرخ سود مدل رویکرد بسیار مهم استخدام شده توسط بنیان گذاران است.DDMفرض می شودکه بهترین تخمین از ارزش فصلی سهام عاری شرکت PV است برآورد تقسیم سود سهام آینده پرداخت شده توسط شرکت به سهامداران ان است. بعضی از محققان ،تحلیل گران و سرمایه گذاران نشان می دهد که این روش DDM مفید محدود کرده است. تحلیل گران مالی استکان کردند که برخی ها سخت و در این  چند دهه برای کشف مدل های مناسب هستند. ارزش گذاری سهام را می توان از اه های مختلف تعیین کرد. در میان مدل ها تخفیف سود سهام و سود چند برابر مهمتر است . برخی از مقالات در امور مالی نشان می دهد که نرخ سود مدل رویکرد بسیار مهم استخدام شده توسط بنیاد گریان است.
بعضیاز محققان تحلیلگران و سرمایه گذاران نشان می دهد که این در حال حاضر در بی نهایت غیر ممکن است . بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند سود  سرمایه و نسبت به سود سهام در برخی از سرمایه گذاران تمرکز تنها در سود سهام در برخی از سرمایه گذاران تمرکز تنها در سود سهام کمتر مطلوب است. از این رو در پرتو Restrictionto بالا ارزش شرکت است. بنابراین هیچ کس نمی تواند سود سهام را با دقت پیش بینی کند. مشخصات فنی ما می توانیم این مدل برآورد تمام سود سهام آینده از هم اکنون تا بی نهایت تماس بگیرد و غیر ممکن است.
در نهایت بسیاری از سرمایه گذاران ترجیحمی دهند. سود سرمایه و نسبت به سود سهام برخی از سرمایه گذاران در سود سهام کمتر تمرکز می کنند که این نامطلوب است. از این رو در پرتو محدودیت بالا برآورد سود سهام آینده از هم اکنون تا بی نهایت غیر ممکن است. در نهایت بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند سود سرمایه و نسبت به سود سهام تمرکز کمتری دارند. بعضی از محققان تحلیل گران و سرمایه گذاران نشان می دهد که این روش DDM  مفید محدود کرده است. به گفتهMM1961  استدلال کرد که  از DDM برخی  از مفروضات سخت تحت این فرضیات دقیق سود سهام ناچیز به ارزش شرکت است.
بنابراین هیچ کس نمی تواند سود سهام را با دقت زیاد پیش بینی از هم اکنون ما می توانیم از مشخصات فنی سود سهام را درآینده تابیهایت برآورد کرد که این غیر ممکن است. از این رو در پرتو محدودیت بالا و اعتراض چند برابر درآمد و با درآمد قیمت روش مهم برای ارزیابی باقی مانده است. این به همان اندازه پیچیده است. و به عنوان DDM کمتر رسمی بیشتر بصری است که برای استفاده از راه و مدل آسان استفاده می شود. در واقع سرمایه گذاران مدل  درآمد و قیمت را برای درک DDM انجام می دهند . سود سهام از درآمد انجام شده است. سرمایه گذران باید رشد درآمد را قبل از رفتن به مرحله برآورد انجام دهند بازار بورس کراجی که در حال حاضر در پاکستان است که دارای نوسانات بزرگ است.پس از آزاد سازی(هاروی و بکائرت در سال ۱۹۹۷،بازار بورس ) کراجی در اندازه معاملات بزرگ و حجم زیاد کوچک است. با توجه به این دو دلیل تجارت است. یکی این است که توسعه اقتصاد کلان و ناپایداری سیاسی است. دلیل دیگر دخالت سرمایه گذاران در اجرای کوتاه است. بین ارتباط درآمد و قیمت سهام و سود هر سهام نشان می دهد. آن ها همچنین نشان می دهندکه شرکت هایی با رشد بالا و Resultantly درآمد خودرا نیز بالا و کسانی که نرخ رشد پایین دارنددر پاسخ به آن درآمد خود را نیز کم می کنند. با داشتن همان اندازه ، همان درآمد و مربوط به همان صفت ممکن است درآمد آن ها متفاوت باشد. برات (۲۰۰۱) نشان می دهد که این تفاوت ها ممکن است بین آن ها را به خاطر انتظارات سرمایه گذاران اتفاق می افتد.

عنوان انگلیسی:  Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan – 2014

عنوان فارسی: تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس – ۲۰۱۴

تعداد صفحات ترجمه: ۱۵ صفحه

فرمت ترجمه: WORD

لینک دانلود رایگان متن انگلیسی مقاله بورس در قالب پی دی اف


ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس به صورت فایل دانلودی می باشد  شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 15

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط