مجموعه آزمون های ریاضی مهندسی

مجموعه آزمون های ریاضی مهندسی
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی مکانیک ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

1-مستقل u که این برای .باشد D حوزه بر تحلیلی تابع f(z) = f(x + iy) = + u(x, y) iv(x, y) کنیم فرض

از y باشد در کدام شرط کافیست صدق کند؟

u(x, y) (1 بهصورت یک چندجمل های از x میباشد .

) u(x, y) 2 تابع مشت قپذیر از x میباشد.

3).ثابت اند b و a که ax b + بهصورتu(x, y)

4).ندارد وجود u(x, y) چنین

2 -اگر v مزدوج همساز u باشد کدام گزینه درست نیست؟

(1 yv y مزدوج همساز

(2 .است u xv x مزدوج همسازu است.

(3 yu y مزدوج همساز

(4 .است v xu x مزدوج همسازv- است.

3- فرض کنید u بر روی مجموعه باز همبند G هارمونیک باشد و مجموعهA = {zÎG | ux y دارای نقطه حدی باشد، کدام گزینه در مورد u درست است؟

(z) = = u (z) o}

u (1 بر روی G ثابت است.

) 2 چون u تحلیلی نیست نمیتوان ثابت کرد که u ثابت است.

3) فقط در صورتی که u نیز روی A ثابت باشد میتوان نتیجه گرفت که u ثابت است .

) 4 حتی در صورتی که u نیز روی A ثابت باشد نمیتوان نتیجه گرفت که u ثابت است

4- اگر تابع f در حوزه D تحلیلی و غیرثابت باشد آنگاه کدام گزینه میتواند صحیح باشد؟

1 ) به ازای هر z در D مقدار (f(z حقیقی است.

f(z) (2 مینیمم مقدار خود را در D میگیرد.

.است تحلیلی D بر f (z) 3 (

) f(z) 4 ماکزیمم مقدار خود را در D میگیرد.

5-اگر n یک عدد طبیعی فرد باشد، معادله

nدارای x + xn + =1 o

1) دقیقاً یک ریشه است. 2) حداکثر یک ریشه است.

3) یک ریشه مکرر است. n (4 ریشه است.

6-نقطه 3 ناهمساز نسبت 81 – 1z ،2 و z3در چه شرایطی مقدار حقیقی دارد؟

1 ) زمانی که 3 نقطه روی دایره واحد قرار گیرند.

2 ) زمانی که 3 نقطه بیرون دایره واحد قرار گیرند.

) 3 زمانی که 3 نقطه درون دایره واحد قرار گیرند.

) 4 زمانی که 3 نقطه روی یک خط راست قرار گیرند.

به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی

نوع فایل:Pdf
سایز :1.14 MB
تعداد صفحه:55


فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 55

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط