مقاله اثرات تنش خشکی و راههای مقابله با آن در گیاه ذرت

دانلود مقاله اثرات تنش خشکی و راههای مقابله با آن در گیاه ذرت

مقدمه
خشکی، خطری جدی برای تولید موفق ذرت در سراسر جهان محسوب می شود. منابع آب شیرین در جهان محدوده بوده، و با افزایش جمعیت جهان نیاز به استفاده از آب بیشتر می شود و لذا منابع آب بطور فزآینده ای مورد تهدید قرار گرفته، و از آنجاکه بخش کشاورزی عمده ترین مصرف کننده آب بشمار میرود، هر گونه صرفه جویی در این بخش کمک مؤثری به تولید بهینه محصولات زراعی خواهد کرد . با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت جهان که طبق پیش بینی های سازمان ملل، این جمعیت در سال ۲۰۵۰ میلادی به ۴/۱۴ میلیارد نفر خواهد رسید  . بنابراین ضرورت تولیدات غذایی جهت تامین نیازهای مرتبط امری اجتناب ناپذیر است.
ذرت گیاهی است گرمسیری که بدلیل ویژگیهای زیاد از جمله قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون مورد توجه تولید کنندگان قرار گرفته بطوریکه ذرت از نظر سطح زیر کشت مکان، زراعت آن بعنوان یک گیاه پر محصول جهت تأمین کالری مورد نیاز بشر بطور مستقیم و غیر مستقیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تولید ذرات در جهان در سال ۲۰۰۲ ، ۵۸۹/۱۸۹/۶۰۲ تن بود . حدود ۱۷ درصد سطح زیر کشت جهانی ذرت آبیاری می شود که از این مقدار حدود ۴۰ درصد مواد غذایی حاصل می شود .

فهرست مطالب
مقدمه
۱-    ذرت
۱-۱٫ منشاء و تاریخچه ذرت
۲-۱٫ اهمیت محصول ذرت
۳-۱٫ طبقه بندی ذرت
۴-۱٫ ویژگیهای انواع ذرت
۵-۱٫ فنولوژی ذرت
۱-۵-۱٫ جوانه زنی و سبز کردن ذرت    ۱۰  ۲-۵-۱٫ مرحله سبز کردن تا ظهور گل آذین نر
۳-۵-۱٫ مرحله تشکیل گل آذین نر تا ظهور تارهای ابریشمی
۴-۵-۱٫ مرحله تشکیل تارهای ابریشمی تا رسیدن دانه
۶-۱٫ رشد و نمو
۱-۱-۶-۱٫ ریشه
۲-۱-۶-۱٫ برگ
۲-۶-۱٫ رشد اندام های زایشی
۷-۱٫ خاک مناسب ذرت
۸-۱٫ دمای موردنیاز
۹-۱٫ رطوبت موردنیاز
۱۰-۱٫ تنشهای محیطی
۱۱-۱٫ خشکی و تنش خشکی
۱۲-۱٫ اثرات عوامل طبیعی اقلیمی بر روی نیاز آبی گیاهان
۱۳-۱٫اثرات فیزیولوژیک تنش آب
۱۴-۱٫ تنش خشکی در مرحله رشد رویشی گیاه ذرت
۱۵-۱٫تنش خشکی و رشد زایشی ذرت
۱۶-۱٫ تنش خشکی و اثرات آن بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد
۱۷-۱٫سایر صفات مرتبط با خشکی
۱-۱۷-۱٫محتویات نسبی آب برگ (RWC)
۲-۱۷-۱٫ پایداری غشای سیتوپلاسمی
۱۸-۱٫ مکانیزمهای مقابله با تنش های خشکی
۱-۱۸-۱٫ مقاومت به خشکی
۲-۱۸-۱٫فرار از خشکی
۳-۱۸-۱٫اجتناب از خشکی
۴-۱۸-۱٫ صفات مرتبط با اجتناب از خشکی
۷-۴-۱۸-۱٫ مکانیزم های روزنه ای
۲-۴-۱۸-۱٫ افزایش بازده فتوسنتزی
۳-۴-۱۸-۱٫ کاهش مساحت برگ
۴-۴-۱۸-۱٫ وفور ومحل روزنه ها
۵-۴-۱۸-۱٫ سیستمهای کارآمد ریشه
۶-۴-۱۸-۱٫ نسبت زیاد ریشه به شاخه
۵-۱۸-۱٫ تحمل خشکی
۶-۱۸-۱٫ مکانیزم های تحمل خشکی
۱-۶-۱۸-۱٫ اجتناب از صدمات ناشی از کاهش
۲-۶-۱۸-۱٫ تحمل در مقابل گرسنگی
۳-۶-۱۸-۱٫ اجتناب در مقابل از بین رفتن پروتئین ها
۱۹-۱٫ چگونگی ازریابی مقاومت به خشکی
۲۰-۱٫ تنش خشکی و شاخص برداشت
۲۱-۱٫ کارایی مصرف آب
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 78

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط