مقاله بررسی نقش و اهمیت مؤلفه های مؤثر بر بهره هوش مدیریتی در مدیریت سازمان های مردم نهاد

مقاله بررسی نقش و اهمیت مؤلفه های مؤثر بر بهره هوش مدیریتی در مدیریت سازمان های مردم نهاد

چکیده:
گسترش روز افزون تعداد سازمانهای مردم نهاد در دهه های اخیر در سطح کشور ونقش موثر آنها به عنوان مؤسسات غیردولتی وکار امد ومکمل بخش دولتی درتأمین اهداف توسعه ملی وپیشبرد سند چشم انداز، مدیریت کارا واثربخش این سازمانها رابیش از پیش ضروری ساخته است. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی سازمانهای مردم نهاد، اصول ومبانی نظری بهره هوش مدیریتی ونقش و ضرورت آن درمدیریت سازمانهای مردم نهاد مورد بررسی قرارگرفته است. در این راستا سه مقوله  هوش عقلانی، هوش هیجانی و هوش سیاسی به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده بهرهٔ هوش مدیریتی سازمان های مردم نهاد شناسایی و معرفی گردیدند. همچنین مشحص گردید که مدیران سازمان های مردم نهاد با توجه به ماهیت مردمی آنها و داوطلبانه بودن اعضا آن ،ضمن برخورداری در جه مناسبی از هوش عقلانی باید دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی از هوش هیجانی به منظور مدیریت اثربخش این سازمان ها باشند. و نیز به منظور جذب و جلب بیشتر حمایت های مادی و معنوی مردمی و دولتی و تأثیرگذاری بر نهاد های قانونی و مدنی در محیط سازمان ،از هوش سیاسی کافی برخوردار باشند.  

فهرست مطالب:
چکیده
۱ مقدمه
۲ ضرورت انجام تحقیق
۳ روش انجام تحقیق
۴ سازمان های مردم نهاد
۱٫۴ تعریف
۲٫۴ سابقه سازمانهای غیردولتی در ایران
۳٫۴ ویژگی های سازمان های مردم نهاد
۵  هوش و نقش آن در مدیریت
۶  بهره هوش مدیریتی
۱٫۶  هوش عقلانی یا IQ و نقش آن در مدیریت سمن ها
۲٫۶  هوش هیجانی EQ)  Emotional Quotient) و نقش و اهمیت آن
۳٫۶  هوش هیجانی و نقش آن در مدیریت سازمان های مردم نهاد
۴٫۶ هوش سیاسی PQ) Political Quotient) و نقش آن در مدیریت سازمان های مردم نهاد
۷٫ مکانیزمی برای تعیین بهره هوش مدیریتی سازمانهای مردم نهاد
۸٫ نتیجه گیری
مراجع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل PDF


فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 13

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط