مقاله تغییرات ناشی از استرس اسمزی در جوانه زنی، رشد و قند محلول در دانه سورگوم

مقاله تغییرات ناشی از استرس اسمزی در جوانه زنی، رشد و قند محلول در دانه سورگوم

مقاله ترجمه شده با عنوان OSMOTIC STRESS-INDUCED CHANGES IN GERMINATION, GROWTH AND SOLUBLE SUGAR CONTENT OF SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH SEEDS، چکیده: اثر تنش اسمزی بر جوانه زنی، رشد و قند محلول در سورگوم دورنگ، دانه و اجزای نهال (آندوسپرم و جنین) در طی جوانه زنی اولیه مورد بررسی قرار گرفته است. …


چکیده:

اثر تنش اسمزی بر جوانه زنی، رشد و قند محلول در سورگوم دورنگ، دانه و اجزای نهال (آندوسپرم و جنین) در طی جوانه زنی اولیه مورد بررسی قرار  گرفته است. در شرایط تنش جوانه زنی به طور قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که کنترل در همان زمان حداکثر جوانه زنی آن (۹۹٪) است. درصد بالایی (۶۷٪) دانه ناقص از رفتار مانیتول پس از شستشو با آب مقطر  شکل می گیرد . هر دو مورد پتانسیل آب و آب بافت از هر دو جنین و آندوسپرم بهبود کمی نشان می دهند . نسبت به کنترل، وزن تر با استرس اسمزی در هر دو جنین جوانه و اندوسپرم پس از ۱۴ ساعت از توسعه کاهش می یابد. در مقابل، افزایش قابل توجهی در وزن خشک در هر دو جنین و آندوسپرم مشاهده شد. علاوه بر این، افزایش قابل توجهی در میزان قند در هر دو جنین و آندوسپرم در شرایط تنش مشاهده شد. قند ها و کاهش قند پس از ۱۴ ساعت از اعمال استرس به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این پارامترها عمدتا در آندوسپرم حفظ شد پس از فشار آزاد شد. سطح فروکتوز همیشه بالاتر از گلوکز و ساکارز در پاسخ به رفتار مانیتول بود. با این حال، سطح گلوکز و ساکارز در جنین و اندوسپرم بعد از درمان استرس بالاتر از گروه شاهد بود. بر اساس این نتایج، نقش فیزیولوژیکی ممکن است از قند و جوانه زنی دانه سورگوم پیشنهاد شده باشد.
کلید واژه ها: رشد، ذرت خوشه ای، قند، تنش آب، مانیتول

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
مواد گیاهی و مواد شیمیایی
استخراج و برآورد قند
نتایج
اثر تنش اسمزی بر جوانه زنی، پتانسیل آب، FW، DW، آب بافت و محتوای کربوهیدرات جنین جوانه دانه سورگوم
پروفایل پتانسیل آب، FW، DW، آب بافت و کربوهیدرات تغییرات در دانه ناقص
گفتگو

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کشاورزی و زراعت
فایل ترجمه در قالب word و قابل ویرایش در ۸ صفحه
فایل اصلی در قالب PDF در ۱۴ صفحه
از جداول و تصاویر مقاله در متن ترجمه شده استفاده نشده است


فرمت فایل: doc, pdf

تعداد صفحات: 8

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط