مقاله در مورد روش های نوین آموزش زبان انگلیسی

در این تحقیق به معرفی و بررسی روشهای نوین و آموزش های جدید زبان انگلیسی پرداخته می شود.

مقدمه
در امر آموزش زبان خارجی به زبان آموزان کمک می شود تا مهارت های ” شنیداری ، گفتاری ، خواندن  و نوشتن ”را در خود توسعه داده و دانش ساختاری پایه و واژگان ضروری زبان را در خود تقویت نمایند. شرکت فعا ل و همکاری گروهی دانش آموزان در فرایند تدریس ، دستیابی اهداف فوق را آسان تر می سازد .  از جمله موارد مورد تا کید در امر آموزش زبان عبارتند از :

1- بکار گیری دانش آموزان در فعالیت های عملی (  Practical Tasks ) مرتبط با شرایط واقعی زبان انگلیسی .
2- ارائه فرصت کافی به دانش آموزان جهت تعامل (interaction) با یکدیگر
3- بهره گیری از فعالیت های دو نفره و گروهی جهت انجام فعالیت های جمعی به گونه ای که هر دانش آموز در یک کار گروهی دارای وظیفه خاص باشد.
4-  برقراری تناسب مطلوب بین فعالیت ها از نظر کاربرد صحیح زبان (accuracy  ) و نیز بکارگیری  روان و سلیس زبان (fluency  ).
5- ایفای نقش معلمین بعنوان تسهیل کننده آموزش  به گونه ای که معلم محوری در کلاس کاهش یافته و فعالیت های مبتنی بر یادگیری (Learning – directed activities  ) افزایش یابد.
6- فرآیند ارزشیابی تداوم بخش فعالیت های مهارتی در آموزش و یادگیری باشد.
7- انجام کارهای گروهی ، سرودها  ، بازی های زبانی  و ایفای نقش در کلاس.

فهرست مطالب
مقدمه
مهارت های چهارگانه
1- مهارت شنیداری (listening )
2- مهارت گفتاری (Speaking)
3- مهارت خواندن (Reading)
4- مهارت نوشتن (Writing)
روش تدریس متون خواندنی ( Reading )
دانش واژگانی (Vocabulary)
روش تدریس لغات جدید
لغات جدید بکمک تصاویر
روش تدریس پیشنهادی نکات دستوری
روش تدریس اصوات (Phonetics )
الف- مرحله معرفی ( Presentation )
ب- مرحله تمرین (Practice )
ج- مرحله تولید( Production )
روش تدریس پیشنهادی مکالمه
الف- مرحله معرفی (Presentation )
ب- مرحله تمرین (Practice )
ج- مرحله تولید (Production )


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 13

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط