مقاله مروری بر روش‌های ویروس‌شناسی (تخم مرغ جنین‌دار، کشت سلول، Elisia، HI، PCR)

دانلود مقاله مروری بر روش‌های ویروس‌شناسی (تخم مرغ جنین‌دار، کشت سلول، Elisia، HI، PCR)

مقدمه
تعداد زیادی از بیماریهای انسان، حیوان و گیاه با وجود اینکه واگیر و قابل انتقالند توسط باکتریها، قارچها، پروتزوئرها و به طور کلی توسط عواملی ایجاد می شود که نمی توان آنها را با میکروسکوپ عادی دید، و عفونی بودن اینگونه بیماریها را می‌توان با تزریق مواد آلوده ویا پالیده آنها به دامهای حساس به اثبات رسانید.
ویروسها ازجمله کوچکترین عوامل عفونی می باشند که به علت دارا بودن خصوصیات مختص خود با سایر موجودات زنده تفاوت دارند. ویروسها را نمی توان درمحیطهای مصنوعی آزمایشگاهی به راحتی تشخیص داد و بمنظور کشت، جداسازی و نهایتاَ شناسائی آنها از حیوانات حساس، تخم مرغ جنین دار و کشت سلول استفاده می شود. در اثر استفاده از تخم مرغ جنین دار برای کشت ویروسها پیشرفت قابل ملاحظه ای درراه شناسایی و جداسازی این عوامل عفونی حاصل شده است.
بیشتر ویروسها به میزبان ویژه ای اختصاص دارند به نحوی که دربدن میزبان اختصاصی نیز، بافت و یا سلولهای ویژه ای را جهت تکثیر و بقای خود انتخاب می‌کنند. با توجه به دارا بودن چنین شرایط انحصاری دراین دسته ازمیکروارگانیسمهای عفونی می توان بااستفاده از روشهای مخصوص و تکنیکهای مناسب تعداد زیادی از ویروسها را به رشد دربافت میزبان دیگر عادت داد.
نظر به اینکه یاخته ها و پرده های غشائی اطراف جنین مرغ مانند بیشتر بافتهای جنین فعالیتهای اختصاصی دقیقی ندارند رشد و تکثیر تعداد زیادی از ویروسها درآنها امکان پذیر می باشد.
تخم‌های مرغ‌های جنین دار که درمراحل گوناگون رشد می باشند با بکارگیری روشهای مختلفی می توان درآنها تلقیح نمود بعد از تلقیح تخم مرغها را درشرایط مناسب نگهداری نموده و هر روز بررسی می نمایند. روشهای استانداردی جهت تلقیح ویروسهای مختلف به غشاء کوریوآلانتوئیک، کیسه آمنیوتیک، کیسه آلانتوئیک، کیسه زرده یا جنین، داخل مغز جنین و داخل عضلانی موجود است. مایع یا بافتهای آنها را پس مدت زمان برداشته و تکثیر ویروس یا آسیب‌های ناشی از آن رابررسی می‌کنند.
واکنش بین ویروس ومیزبان خیلی اختصاصی بوده و از نظر بیولوژی ویروسها، بازتاب تنوع سلولهای میزبان آنها می باشد. تنوع دربین ویروسها به روشهای گوناگونی که ویروسها برای تکثیر و باقی ماندن ازخود نشان می دهند بستگی دارد.
درزمینه کشت ویروسها نیز قدمهای مهم و با ارزشی برداشته شده است تلقیح به تخم مرغ یا استفاده از کشت سلول که به ترتیب توسط ودروف (Woodruff) و پارکر (Parker) انجام پذیرفت ازمفیدترین روشهاست که برای رشد ویروسها به کاررفته است و درحال حاضر در آزمایشگاههای ویروس شناسی مورد استفاده می باشد پیشرفتهایی که درزمینه علوم بیوفیزیک، بیوشیمی، ایمنی شناسی و ژنتیک حاصل شده، به شناخت ماهیت ویروسها کمک قابل توجهی کرده است. استفاده از دستگاههایی نظیر میکروسکوپ الکترونی، اولتراسانتریفوژ، میکروسکوپ فلورسنت و اولترافیلتر درپیشبرد ویروس شناسی بسیار موثربوده است.

فهرست:
۱- کشت سلول
۲- کشت ویروس در تخم مرغ جنین دار
۳- الیزا “ELISA”
۴- ممانعت از هماگلاتیناسیون “HI”
۵- واکنش زنجیره های پلیمراز


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 110

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.