مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو)

دانلود مقاله مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو)  دانلود  مقاله مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج مقاله ای در مورد نیما یوشیج مقاله ای از نیما یوشیج مقاله رودکی مقاله درباره زندگی رودکی مقاله درباره ی رودکی مقاله زندگی نامه رودکی


دانلود مقاله مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو)

مقدمه و پیشگفتار:
سالهاست که نام رودکی پیوسته با عنوان «پدر شعر فارسی» و نام نیما یوشیج (علی اسفندیاری) با عنوان «پدر شعر نو فارسی» همراه بوده است و گاه خواننده بدون آنکه علت واقعی این وجه تسمیه را بداند آن را به خاطر سپره و بارها ذکر نموده است.
شاعران بزرگواری که هر کدام در اعتلای فرهنگ و ادب غنی ایرانی بسیار کوشیده‌اند و تأثیرگذار بوده‌اند و هرکدام تحولات بسیار عظیمی را در زمانه و عصر خویش حاصل کرده‌اند.
افراد بسیاری نیز در معرفی آنان و توضیح و گزارش آثارشان گام نهاده‌اند.
در این تحقیق کوشیده شده است تا بین مبانی فکری و سنت شعری این دو شاعر، مقایسه‌ای انجام دهم و در ضمن به علل و دلایلی که باعث شده است از میان خیل عظیم شاعران و گویندگان فارسی از دیرباز تاکنون این دو را به عنوان پدران‌ شعر فارسی برگزیده‌اند، اشاره نمایم.
به نظر محقق برای یک مقایسه‌ی اصولی و صحیح، نخست باید به بررسی و شناخت جزئیات مطالب مورد قیاس پرداخت و سپس نتیجه‌گیری نمود. البته قابل ذکر است که اگر بخواهیم یک مقایسه‌ی نسبتاً اصولی انجام دهیم؛ باید با توجه به آنکه تعداد ابیات بر جای مانده از این دو شاعر بسیار از لحاظ کمیت با هم اختلاف دارند و چون تعداد ابیات بر جای مانده از رودکی کمتر از هزار بیت است ولی در مورد نیما یوشیج این تعداد چندین برابر می‌باشد؛ لذا به ذکر پاره‌ای از آنها می‌پردازیم تا بدین وسیله یک توازن تقریباً منطقی بین شمار ابیات این دو شاعر از لحاظ ارزیابی برقرار گردد.
لازم به ذکر است که در تذکره‌ها و کتب تاریخ ادبیات درباره‌ی شمار اشعار رودکی سخن بسیار گرفته‌اند: برخی آن را متجاوز از یک میلیون بیت می‌دانند و برخی دیگر بر آن‌اند که ۷۰۰ هزار بیت بوده، و نیز آورده‌اند که شعر رودکی در صد دفتر گردآوری شده بوده که بی‌گمان این ارقام مبالغه‌آمیز است. آنچه مسلم است آن است که رودکی پر شعر بوده و اکنون همان‌طور که ذکر شد مقدار اندکی از سروده‌های او در دست است.

فهرست
مقدمه و پیشگفتار
نخستین شناسندگان رودکی
نخستین شناسندگان نیما یوشیج
عقاید و افکار رودکی:
۱-    عقاید و افکار حکیمانه و اندرزگویی
۲-    رقیق القلب و باهوش بودن رودکی
۳-    حس بی‌نیازی
۴-    نیکنامی
۵-    مذهبی بودن
عقاید و افکار نیما یوشیج:
۱-    مهربانی و دلسوز بودن
۲-    اجتماعی و سیاسی بودن نیما
۳-    پند و اندرزگویی
۴-    پایبندی نیما به زادگاه و طبیعت و مظاهر آن
۵-    استواری و پایبندی به عقاید
۶-    اصول عقاید نیما در باب نظم و نثر
۷-    عقاید مذهبی نیما
معلومات رودکی و بازتاب آن در اشعارش
۱-    قرآن و حدیث
۲-    اشاره به داستانهای قرآن و اساطیر سامی
۳-    بهره‌گیری از مضامین شعر عرب و اشاره به سرایندگان آنها
۴-    اشاره به اساطیر ایرانی و داستانهای پهلوانی
۵-    اشارات علمی و فلسفی
معلومات نیما یوشیج و بازتاب آن در اشعار وی
۱- آشنایی و تسلط بر زبان فرانسه
۲- یاد‌گیری زبان عربی
۳- تسلط بر سبک و اوزان اشعار قدما
۴- آشنایی با هنر موسیقی
۵- تدریس زبان فارسی و عربی
۶- توانایی بر نویسندگی و داستان نویسی و نمایشنامه نویسی
۷- آشنایی با نقد ادبی
۸- تسلط بر سبک رمانتیسم و سمبلیسم
۹- آشنایی نیما با فقه و اصول و حکمت
رودکی پدر شعر فارسی و علل و دلایل آن
نیما پدر شعر فارسی و علل و دلایل آن
نکات دستوری و صنایع ادبی در اشعار رودکی
۱-    ویژگیهای صرفی
۱-۱) افعال
۲-۱) اسمها
۳-۱) حروف
– استعمال حروف ربط یا اضافه مرکب
۴-۱) پیشوندها
استعمال و حذف به قرینه پیشوند « بـ » تاکیدی
استعمال پیشوند‌های کهن
استعمال پسوند (ومند) به جای مند
استعمال فراوان کاف تحبیب، تصغیر، تلطیف
ابدال حروف
۲) ساختار نحوی
۲-۱) جمله
۲-۲) ضمایر
۳-۲) تکرار کلمه
نکات دستوری
اضافه تشبیهی
کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم
صفت جانشین موصوف
صفت فاعلی
صفت بیانی
صفت مفعولی
بدل
قید شک و تردید
قید تنبیه
صوت (شبه جمله تأسف)
ضمیر ملکی
پسوند دارندگی و اتصاف
انواع الف
الف ندا
الف زاید
الف تاکید
الف اطلاق
اسم مصدر
ی مصدری
فعل دعایی
جمله معترضه
اضافه استعاری
واو حالیه
که حالیه
قید حالت
کاربرد می برای تاکید
استفهام تقریری
حرف ربط برای تسویه
نمونه‌‌هایی از صنایع ادبی در اشعار رودکی
تشبیه
استعاره
استعاره کنائی (از نوع تشخیص)
کنایه
ایهام
تضاد، طباق
غلو
مجاز
ردالمطلع
جناس زاید
طرد و عکس
تمثیل
هجویه
ذو وزنین
حشو
نکات دستوری و صنایع ادبی در شعر نیما
استعاره
کنایه
مجاز
تشبیه
سمبل
صفت‌ مفعولی مرکب
کنایه
صفت فاعلی مرخم
تاثیر گذاری رودکی و کلام وی بر گویندگان پس از خود
۱- سعدی
۲- مسعود سعد- قطران تبریزی- ابوالمظفر مکی پنجدهی- سنایی- سعدی-
ادیب‌الممالک
۳- سنایی
۴- کسایی مروزی- رشید و طواط
۵- دقیقی
۶- سعدی
۷- وزیر ابی‌طیب مصعبی
۸- عنصری بلخی
۹- ابوشکور بلخی- فردوسی
۱۰- ابوطاهر خسروانی
۱۱- ابوشکور بلخی
۱۲- فردوسی
۱۳- ازرقی هروی
۱۴- رابعه- عنصری- سنایی غزنوی- قطران تبریزی- امیر معزی نیشابوری- رشید و طواط- ظهیر‌الدین فاریابی- فریدالدین عطار نیشابوری- خواجوی کرمانی- اوحدی مراغه‌ای
۱۵- سنایی- ابن‌یمین
تأثیرگذاری نیما و کلام وی بر گویندگان پس از خود
۱- شهریار
دو مرغ بهشتی
۲- ضیاء هشترودی
۳- میرزاده عشقی
۴- اسماعیل شاهرودی
۵- شین پرتو
۶- فروغ فرخ زاد
۷- نصرت رحمانی
گستردگی انواع قالب‌های شعری در شعر رودکی
گستردگی انواع قالب‌های شعری در اشعار نیما یوشیج
رودکی و مدیحه‌سرایی در اشعار او
نیما یوشیج و مدیحه‌سرایی
ویژگیهای اشعار رودکی
ویژگیهای اشعار نیما
مضامین اشعار رودکی
مدح
تغزل
توصیف
خمریات
مرثیه
هجو
زهد و پند
مضامین اشعار نیما یوشیج
طبیعت گرایی
شب
انسان دوستی
نمادگرایی (سمبولیسم)
راز و رمز جانوران در شعر نیما
۱- آواز قفس
۲- پرنده منزوی
۳- توکا
۴- خریت
۵- خروس
۶- داروگ
۷- روباه
۸- سیولیشه
۹- شب‌پره‌ ساحل نزدیک
۱۰- غراب
۱۱- ققنوس
۱۲- قو
۱۳- کاکلی
۱۴- کبک
۱۵- کرم ابریشم
۱۶- کک کی‌ (گاو نر)
۱۷- گاو
۱۸- گرگ
۱۹- لاشخورها
۲۰- مرغ شکسته‌پر
سبک اشعار رودکی
بررسی سبکی نمونه‌هایی از اشعار رودکی
شعر زندگانی و مرگ
شعر عصا بیار که وقت عصا و انبان بود
نتیجه‌گیری
سبک اشعار نیما
نمونه‌ای از شعر آزاد نیما «شعر مهتاب»
نتیجه‌گیری
فهرست منابع و مآخذ


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 326

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط