پرسشنامه نظارت و راهنمایی

پرسشنامه نظارت و راهنمایی

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد نظارت و راهنمایی مدیران مدرسه، این پرسشنامه دارای ۹۶ سوال و ۵ مولفه تصمیم گیری، نظارت، رهبری، راهنمایی و تامین کنندگی می باشد. روایی پرسشنامه مذکور مورد تایید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ۰/۹۶ بدست آمده است. منبع پرسشنامه در متن آورده شده است.

اهداف:
نظارت از جمله وظایف و کارکردهای اصلی مدیران سازمان های آموزشی است که با تکیه بر فرایند انجام امور، مکمل و متمم کارکردهای دیگر مدیریت آموزشی است. به همین دلیل، صاحبنظران، نظارت را از جمله شروط اساسی تحقق سازمان اثربخش و کارآمد می دانند.
نظارت و راهنمایی به معنای تحت نظر داشتن، لازمه هر فعالیت فردی و گروهی معطوف به هدف است و منظور از آن، افزایش کیفیت و بهبود فعالیت ها و روش های انجام امور و در نهایت، رشد و تعالی فردی و سازمانی است.

 


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 8

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط