آزمایش حساسیت پوستی آستانه مطلق تماس

آزمایش حساسیت پوستی آستانه مطلق تماس

آزمایش حساسیت پوستی آستانه مطلق تماس
ابتدا آزمودنی با آرامش روی صندلی می نشیند و چشم بندی را روی چشم های خود قرار می دهد. بعد روی ناحیه برجسته زیر انگشت شست وی روی کف دستش دایره ای به اندازه سکه ای 10 تومانی رسم می کنیم. این ناحیه از دست نسبت به بقیه جاهای آن حساس تر است و ضمناً با این کار حواس آزمودنی را متمرکز یک نقطه برای آزمایش می نماییم. آزماینده سوزن های آزمیش را در آن نقطه قرار می دهد.

جعبه لامسه سنج شامل سوزن هایی از 01/0 گرم تا 1 گرم است و آزمایشگر ابتدا محرکی را از پایین‌تر از حد آستانة مطلق آزمودنی است را به آن وارد می کند (مثلا 01/0 گرم). بعد محرکی را که بالاتر از سطح آستانه مطلق است را به آن وارد می کند، مثلاً15/0 گرم آزمایشگر می بایست هر کدام از سوزن‌ها را 10 بار (البته انتخاب سوزن ها باید تصادفی باشد). به آزمودنی بزند. نحوه وارد کردن سوزن خیلی مهم است- تا آنجا که ممکن است باید از تماس دست او با آزمودنی جلوگیری شود و سوزن را نیز با فشار وارد نکند.

هم چنین نباید سوزن روی پوست آزمودنی کشیده شود. سپس نتایج بدست آمده را در جدول که به پیوست ارائه می گردد ثبت می نماییم بعد تعداد موارد حس شده و نشده را جمع می کنیم و برای هر وزنه درصد می گیریم اگر در وزنی خاص در %50 موارد وی احساس کرده بود آن نقطه، نقطه %5 یا نقطه حد آستانه مطلق است اگر نبود نقاطی را که بالاتر و پایین تر از %5 بوده را ثبت کرده و طبق روشی که در پیوست ارائه می گردد نقطه %50 را محاسبه می نماییم.

نتایج
در این آزمایش نقطه %5 وزنه 04/0 گرمی بدست آمد، پس آستانه مطلق لامسه آزمودنی مورد بررسی 04/0 گرم برای حس لامسه است.
جدول روش ثابت برای آستانه مطلق بلوایی (لامسه سنج)

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
ادبیات تحقیق
وسایل مورد نیاز
شیوه اجرا
نتایج
بحث و تفسیر
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 12

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط